Sevginar Sali

Son Yazısı 12.02.2010


1-Kamulaştırma kararı ile işleme başlanır.
2- odalardan ve yerel emlak bürolarından araştırmasını yaptıktan sonra taşınmazın bedelini tespit etmek için 3 kişilik kıymet taktir komisyonu oluşturur. Komisyon kamulaştırılacak taşınmazın kıymetini tespit ettikten sonra idare satın alma veya trampa işlemlerini yürütmek için uzlaşma komisyonu kurar.
3-Uzlaşma Komisyonu tespit edilen bedeli belirtmeksizin malike taşınmazı satın almak ya da trampa yoluyla devralmak istediğini tebliğ eder. Malik 15 gün içinde uzlaşma komisyonuna başvurarak idareyle pazarlık yapar
4-.Anlaşma sağlanması halinde anlaşılan bedel tespit edilen bedeli aşamaz. Anlaşma sağlandıktan sonra idare 45 gün içinde bedeli hazırlar,maliki haberdar eder ve belirlediği günde malike ferağ vermesini bildirir.Ferağdan sonra bedel malike ödenir.Satın alma sureti ile kamulaştırma işlemi böylece sona ermiş olur.
5-Anlaşma olmaz ise,bu hallerde yargı yolu usulü tatbik edilmelidir.Bu durumda davayı idare açar.Dava taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. İdare mahkemeden taşınmazın bedelinin tespitini, peşin veya taksitle ödemesi ile taşınmazın idare adına tapuda tesciline karar verilmesini talep eder
6-.Asliye Hukuk Mahkemesi en geç 30 gün içinde duruşma gününü belirler ve duruşma gününü davalı vatandaşa tebliğ eder
7-Tebligatı izleyen günden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işleminin iptalini idari yargıda maddi hataların düzeltilmesinin adli yargıda istenebileceği,iptal davası açarsa davanın açıldığı veya yürütmenin durdurulması kararının alındığının bildirilmemesi durumunda kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece belirlenen bedel üzerinden taşınmazın idare adına tapuda tescil edileceği, konuya ve savunmaya ilişkin delillerin mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği bildirilir.
8-Asliye Hukuk Mahkemesi kamulaştırma ve bunun belgelerini mahalli veya genel bir gazetede en az bir kere yayımlar.Bu işlem ile birlikte malikin idari yargıda dava açma süresi başlar,malik artık taşınmaz üzerinde devir veya ferağ gibi hukuki tasarruflarda bulunamaz.
9-Asliye Hukuk Mahkemesi yargılamada öncelikle taraflara anlaşmalarını önerir ancak taraflar anlaşamazlarsa mahkeme kamulaştırma bedelini tespit eder.Bedel tespit edildikten sonra bedelin veya ilk taksidin yatırıldığına dair belgenin ibrazı için idareye 15 gün süre verir.Belirtilen bedel ödendikten sonra,mahkeme taşınmazın idare adına tesciline karar verir.Tescil kararı kesindir.Ancak bedel konusunda tarafların temyiz kanunyoluna gitme hakkı vardır.
10-Taşınmaz maliki idari yargıda kamulaştırma işlemi için iptal davası açarsa veya yürütmenin durdurulması kararı alırsa asliye hukuk mahkemesi idari yargının kararını bekletici mesele yapmak zorundadır.

YORUM YAP