Sevginar Sali

Son Yazısı 07.03.2010


 Ne kadar geçerli bir yöntem bilemiyorum ama fikir jimnastiği açısından eğlenceli bir soru.
Soru şu;
Bir anne, bu annenin iki kızı ve bir adam var.
Bir gün kız kardeşlerin anneleri ölür. İki kız kardeş annelerine cenazelerine giderler. Küçük olan kız kardeş, daha önce hayatında hiç görmediği, ilk defa cenazede gördüğü bir adama aşık olur. Yalnız bir daha da hiç görmez. Sonra büyük kız kardeş ölür.Neden?
Katil zekanızla tanışmak istiyorsanız yanıtlarınızı gönderin.Doğru yanıt haftaya.
Son zamanlarda en sık karşılaştığım sorulardan bir kısmı ile ilgili kısa hukuki bilgilendirmelerle devam edelim,
Müdahalenin men'i,haksız bir şekilde kendisinin taşınmazına tecavüz ( kendine ait olmayan komşu  gayrimenkul alanının  haksız yere işgal edilmesi) eden kimsenin, tecavüzünün önlenmesi için açılan davadır. Yetkili mahkeme,dava konusu taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi,görevli mahkeme ise, dava konusu taşınmazın (tecavüz edilen miktar gözönüne alınarak) değerine göre asliye hukuk veya sulh hukuk mahkemesidir

İzale-i şüyu
Müşterek mülkiyette (ortak mal sahipliği) paydaşlar,taksimin nasıl yapılacağı konusunda anlaşamazlarsa,müşterek mülkün aynen taksimini,eğer aynen taksim olanağı yoksa paydaşlar arasında veya kamuya açık olarak artırma ile satışını mahkemeden isteyebilirler. Bu davada görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Mallar taşınır ise, paydaşlardan herhangi birinin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesidir.
Ortaklığın giderilmesi davalarında davaya konu olan taşınmaz malın kirada olması, hacizli veya ipotekli bulunması, üzerinde irtifak veya intifa hakkı olması,geçerli satış vaadi sözleşmesi ile veya haricen satılmış bulunması bu davaların görülmesine mani değildir. Ancak bütün paydaşlar taşınmazı belirli bir süre bir şahsa kiralamışlarla kira süresince ortaklığın giderilmesi davası açamazlar
Satış vaadi sözleşmesi ile payı satın alanın ortaklığın giderilmesi davası açma hakkı yoktur.
Ecrimisil,hak sahibi zilyedin (elinde bulunduranın) ,kötüniyetli zilyedden isteyebileceği tazminattır.Bu nedenle "haksız işgal tazminatı" da denir.Yetkili mahkeme ,haksız fiilin meydana geldiği  yer mahkemesi olmasına rağmen kesin kanun hükmü değildir.Görevli mahkeme ise,HUMK'a göre dava konusu değer üzerinden asliye hukuk veya sulh hukuk mahkemesidir.Dava beş yıllık zamanaşımına tabidir,yani dava tarihinden geriye doğru en çok beş yıllık ecrimisil talep edilebilir.

YORUM YAP