26 Kasım Encümen kararları

26 Kasım Encümen kararları

12.12.2019 11:03:58

26 Kasım 2019 tarihinde toplanan Silivri Belediye Encümeni; Gümüşyaka, Beyciler, Selimpaşa, Mimarsinan, Çeltik, Seymen ve Büyükkılıçlı Mahallelerinde bulunan yapılardaki imar aykırılıklarına ilişkin yasal takipleri neticelendirdi.

Denetimler sonucunda belirlenen ve Belediye Başkanı Volkan Yılmaz yönetimindeki Silivri Belediye Encümeni'ne havale edilen imar aykırılıklarına ilişkin oy birliği ile alınan kararlar aynen şu şekilde:
BİLAL K.'A PARA CEZASI
Gümüşyaka Mahallesi kıyı kenarda bulunan yer ile ilgili 10/01/2019 tarih ve 2019/6-B-6 sayılı Koray KESKİN adına yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. Ancak; Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/5015 soruşturma nolu yazısından anlaşıldığı üzere söz konusu kaçak ve ruhsatsız yapının Bilal KOÇER tarafından yapıldığı tespit edildiğinden bahisle Kaynar oğlu sitesinin önünde bulunan kıyı kenar çizgisi içerisinde tek katlı yapı mühürlenmiş olup, 15/11/2019 tarih ve 2019/5-B-17 sayılı yeni yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. Bu nedenle; Koray KESKİN adına alınan 31/01/2019 tarih ve 239 sayılı Encümen Kararı ile 14/02/2019 tarih ve 371 sayılı Encümen Kararlarının iptal edilmesi ve Encümen Kararları ile alınan 1.162,28 TL ve 4.649,00 TL para cezalarının iptal edilerek, tahsilatları yapılmış ise tahsilat terkin işlemlerinin yapılarak iade edilmesi, tahakkuk terkin işlemlerinin yapılması; 15/11/2019 tarih ve 2019/5-B-17 sayılı yeni yapı tatil tutanağına istinaden, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Bilal K.'e 1.162,28 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

ÖMER Ü.'YE PARA CEZASI
VE YIKIM KARARI
Beyciler Mahallesi, 1813 parsel bilgileri yazılı yere 26.07.2019 tarih ve 822523 sayılı vatandaş şikayetine istinaden mahallen yapılan kontrolde ölçüleri yapı tatil tutanağındaki krokide belirtildiği gibi kaçak ve ruhsatsız olarak konteyner ve önüne sundurma yapıldığı tespit edilerek 24/09/2019 tarih ve 2019/4B-20 sayılı yapı tatil tutanağı ile kaçak ve ruhsatsız yapı mühürlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298.00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 21/11/2019 tarihli tutanakta 24/09/2019 tarih ve 2019/4B-20 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılıkların tamamının yıkılarak veya yapı ruhsatı düzenlenerek yasal hale getirilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Ömer Ü.'ye 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

AYTEN P.'E PARA CEZASI
Selimpaşa Mahallesi 24 pafta 5319 parsel (3122 sokak No: 27B) yere ait 06/08/2019 tarih ve 827439 sayılı vatandaş dilekçesine istinaden onaylı mimari projesiyle iskanlı yapıda mahallen yapılan kontrolde, mimari projesine aykırı olarak, zemin katta ön cephede 2.75x8 metre ebatlarında ve arka cephesinde 8,30x2,40 metre ebatlarında eklenti yapıldığı, 1. Normal katta ön cephede 1,5x4,8 metre ebatlarında balkonun kapatılarak kullanım alanına dahil edildiği, 8,5x7,18 metre ebatlarında çatı arası oluşturulduğu tespit edilerek inşai faaliyet işgalci olması sebebi İle mühürlenememiş olup, 20/11/2019 tarih ve 2019/5-B-22 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince toplam 110,15 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 41,842223 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 6.452,49 TL nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre, Ayten P.'e 6.452,49 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

SEYFETTİN Ç.'E PARA CEZASI
Mimarsinan Mahallesi, 507 ada 11 parsel (Burak sokak No: 7A) açık adresi yazılı yere mahallen yapılan kontrolde (vatandaş dilekçesine istinaden) çekme mesafeleri içerisinde 1.70x3,78 metre ebatlarında ahşap taşıyıcı, kenarları pvc doğrama ile kapatılan depo yapıldığı tespit edilmiş olup, 18/11/2019 tarih ve 2019/5-B-21 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince toplam 6.43 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 6.973704 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 1.162,28 TL'nin; 3194 Sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Seyfettin Ç.'e 1.162,28 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

MUHİTTİN M.'E PARA CEZASI
Çeltik Mahallesi, sahil boyu sokak 1656 parsel bilgileri verilen yer ile ilgili 04/11/2019 tarih ve 869786 sayılı vatandaş dilekçesi ekinde bulunan Silivri 3431/109 nolu lihkap aplikasyon krokisinde (23/10/2019) tarihli ölçümden de anlaşılacağı üzere ölçüleri yapı tatil tutanağında krokide belirtilen kaçak ve ruhsatsız yapının ana olarak 1656 parsel üzerine kurulduğu ancak, 1657, 1560, 1561 parsele de tecavüzlü olarak yapıldığı tespit edilmiş olup, 20/11/2019 tarih ve 2019/5-B-24 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince toplam 120.04 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 41,842223 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 15.068,22 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Muhittin M.'e 15.068,22 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KEZİBAN K.'NA PARA CEZASI
Seymen Mahallesi 874 parsel bilgileri yazılı yere 23/10/2019 tarih ve 865217 sayılı vatandaş dilekçesine istinaden mahallen yapılan kontrolde ölçüleri yapı tatil tutanağında ölçüleri belirtildiği üzere 3x7=21m2 boyutlarında tek katlı prefabrik yapı yapıldığı tespit edilmiş olup, 11/11/2019 tarih ve 2019/5-B-13 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince toplam 21 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 6,973704 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 1.162,28 TL TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Keziban K.'na 1.162,28 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

ABDULMUTALİP P.'E
PARA CEZASI
Büyükkılıçlı Mahallesi, 10 parsel bilgileri yazılı yere İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 08/10/2019 tarih ve E.3071745(EBYS= 863423) sayılı yazısı ve Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün E:3181596 (EBYS: 865121) sayılı yazılarına istinaden mahallen yapılan kontrolde; ölçüleri yapı tatil tutanağında belirtildiği üzere tek katlı yığma yapı tespit edilmiş olup, 13/11/2019 tarih ve 2019/5-B-16 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince toplam 48.3 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 6.973704 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 1.162,28 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Abdulmutalip P.'e 1.162,28 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi. Kaynak: Silivri Belediyesi

YORUM YAP