Hüseyin Kuru

Yeni imar yönetmeliği ve teşvik paketi...

Bu hafta sizleri yeni imar yönetmeliği ve 2 yeni teşvik konusunda bilgilendirmek istiyorum. İBB, İstanbul İmar Yönetmeliği geçtiğimiz hafta içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi.
Buna göre yönetmelik uygulama imar planı bulunan alanlarını kapsıyor.
İstanbul İmar Yönetmeliği'nde; asansör zorunluluğu, bodrum katlarının iskan durumu, yapı ruhsatı, parsele ilişkin hükümler, parsel büyüklükleri, yol genişliklerine göre bina kat adetleri, arsalara ilişkin hükümler, binalara kot verilmesine ilişkin esaslar, yoldan kotlandırma, bahçe tesviyelerine ilişkin esaslar, katlar alanı hesabına dâhil edilmeyen kullanımlar, bahçe mesafeleri, bir parselde birden fazla bina yapılması gibi konular yer aldı.

Yapı ruhsatı düzenlemesi
İstanbul İmar Yönetmeliği'ne göre uygulama imar planı olmayan veya mülkiyeti sorunlu olan alanlarda yapı ruhsatı düzenlenemeyecek.
Parselin bulunduğu imar adasına ait parselasyon planı yapılıp belediye encümenince kabul edilip tapuya tescil edilmeden o adadaki herhangi bir parsele yapı ruhsatı verilemeyecek.

Sokak silüetinin korunması
esas olacak
Kat sayısını artırmak amacıyla kot alınan nokta tespit edilemez.
Kot alınan noktanın tespitinde bölge kat rejiminin aşılmaması ve sokak silüetinin korunması esastır.
Yoldan kotlandırılan ve bina arka köşelerinin zemin hizasındaki kotu yola göre 3.50 mt.'den daha düşük olan binalar 11. madde hükümlerine göre kademelendirme yapılabilecek.

4 katlı yapılara asansör şartı
Kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olanlarda ise asansör tesisi zorunlu hale geldi.

Parsel büyüklükleri
İmar planında gösterilen çeşitli bölgelerde imar planı ile getirilmiş farklı hükümler yoksa yapılacak ifrazlarda, elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçüleri; arazi meyili, yol durumu, mevcut yapılar ve benzeri gibi mevkiin özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün olan yapıların ölçüleri ve yöresel ihtiyaçları da göz önünde tutularak tespit edilecek.
Bu tespit sırasında 7. maddede belirtilen şartlar ihlâl edilemeyecek.

Yol genişliklerine göre bina kat adetleri
1/10/2017 tarihinden önceki mevcut uygulama imar planlarında kat adetleri veya bina yükseklikleri belirtilmemiş parsellerde bina kat adetleri gösterilen miktarları aşmamak üzere belirlenecek.

Binalara kot verilmesi
İmar planlarında aksi hüküm bulunmadıkça yoldan kotlandırma esastır.. binalara kot verilirken binanın yola olan mesafesi önemli olacak.
Yola olan mesafenin, bina köşe noktalarına göre farklılık gösterdiği hallerde binanın yola en yakın noktası esas alınacak.

Bodrumlar
Eğimi az olan arazilerdeki konut binalarında su basmanın en az 1 metre yapılması şartıyla
1. bodrum kat iskân edilebilir.
Her türlü yapı nizamında, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde konut
Binaların da toprağa dayalı bodrum katlarda; zorunlu piyeslerden olan oturma odası ve bir
yatak odasının açığa çıkan dış duvarları en fazla 1 metre gömülmesi ve pencere açılmak suretiyle, doğal aydınlatma ve havalandırılmalarının sağlanması, sel, taşkın ve su baskınlarına karşı tedbirlerin alınmış olması şartıyla arazi meyili nedeniyle açığa çıkan bodrum katlar iskân edilebilir.

Otopark giriş-çıkışı
İmar planlarında su taşkın alanları için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya su ve kanalizasyon idareleri tarafından su taşkın analizi yapılarak belirlenen kret kotuna 1.50 metre ilave edilerek tespit edilen kotun altı iskân edilemeyecek.
Bu seviyenin altında otopark giriş-çıkışı, kapı ve pencere gibi herhangi bir boşluk bırakılamayacak.
Tereddüde düşülen konularda DSİ veya ilgili su/kanalizasyon idaresinin görüşüne göre uygulama yapılacak.
***
Geçtiğimiz hafta içinde Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından açıklanan ve Resmi Gazete'de de yayınlanan bir teşvik paketi daha açıklandı;
“Bakanlar Kurulu kararıyla iş yeri satışlarında KDV'yi yüzde 18'den 8'e indirdik, çatısına güneş enerjisi koyan ve bu yolla ürettikleri enerjiyi satanlardan hiç vergi alınmamasını sağladık” denildi.

Dükkân piyasası hareketlenecek
Maliye Bakanı Naci Ağbal, iş yeri satışlarında önemli bir teşvik başlattıklarını söyledi.
Ağbal, iş yeri satışlarında KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi olduğunu dile getirdi.
Benzer düzenlemeyi, geçtiğimiz günlerde konut sektörü için yaptıklarını hatırlatan Ağbal, “Bu düzenlemeyi de iş yeri stokunun eritilmesi ve bu yolla gayrimenkul sektörünün canlandırılması amacıyla hayata geçirdik” dedi.

Çatıda elektrik artık daha kârlı
Çatısına koyduğu güneş paneli gibi, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreten ve ihtiyaç fazlası enerjiyi satanlara yönelik getirilen vergi teşvikinin detaylarını da açıklayan Ağbal, sözlerini şöyle tamamladı:
“….sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı veya cephelerine kurdukları, kurulu gücü azami 10 kilovata kadar olan ve yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son tedarik şirketine satanlar için gelir vergisi muafiyeti getirmiştik.
Bu kişilerin üzerinde sadece yüzde 5 oranında gelir vergisi stopajı vardı.
Şimdi de bugünkü kararla, söz konusu kişilerden sadece gelir vergisi değil, stopaj da alınmamasını sağladık.
Yani bu kişiler bu yolla yaptığı satışlardan hiç vergi ödemeyecek.
Bu düzenleme, yenilenebilir enerji üretimimize katkı sağlayacak. Ülkemizin en önemli ithalat kalemi olan enerji ithalatını düşürecek, cari açığımızın azalmasına ve vatandaşımızın bütçesine katkı sağlayacak.” dedi.
İyi haftalar..

YORUM YAP