Encümenin 11 Mayıs imar gündemi

Encümenin 11 Mayıs imar gündemi

14.06.2017 11:45:27

11 Mayıs 2017 tarihinde toplanan Silivri Belediye Encümeni gündemindeki imar konularını görüşerek, kararlaştırdı.

Silivri Belediye Encümeninin 11 Mayıs oturumunda aldığı kararlar ve ayrıntıları şöyle:

GAZİTEPE MAHALLESİ, 648 parsel bilgileri yazılı yere mahallen yapılan kontrolde Ayşe Ş. tarafından kaçak ve ruhsatsız olarak 10,00x6,00 metre temel betonu üzerine 3,00x7,00 metre ebatlarında ve 3,00x3,00 metre ebatlarında 2 adet konteyner konulduğu tespit edilmiş, 05/05/2017 tarih ve 2017/6-2 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 30 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 4,923759 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 820,63 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Ayşe Ş.'e 820.63 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
SELİMPAŞA MAHALLESİ, 1003 Sokak, 6961-6960 sayılı parseller üzerinde bulunan boş metruk ve tek katlı yapıda yapılan incelemede betonarme yapının boş olup kullanılmadığı, dış beden duvarlarının çatladığı, yapının döşemesinin kısmen çöktüğü, hava muhalefeti ve iklim koşulları nedeniyle tamamen yıkılarak umumun güvenliğini tehlikeye atabileceği 08/05/2017 tarihli Teknik Rapor ile tespit edilmiştir. Bu nedenle; söz konusu tehlike arz eden yapının 3194 sayılı İmar Kanunun 39. Maddesinde “…Tebligatı müteakip süresi içinde yapı sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmazsa bu işler belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir….” denildiğinden yıkım masraflarının %20 fazlası ile ilgililerinden tahsil edilmesi kaydı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
ORTAKÖY MAHALLESİ, 424 ada 5 parsel yazılı yere ait imar işlem dosyasında ve mahallen yapılan kontrolde; 11/07/2003 tasdik tarihli imar planına esas 07/12/1992 tarihli hali hazır haritalar yapı tatil tutanağında krokide 3194 sayılı imar kanunun 27. Maddesi kapsamında kalan yapılara ilave olarak ruhsatsız 4x5 metre ebatlarında tek katlı yapı tespit edilmiş olup, 20/04/2017 tarih ve 2017/5-14 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 20 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 4,923759 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 820,63 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Fikret E.'e 820,63 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

GAZİTEPE MAHALLESİ, 666 parsel bilgileri yazılı yere mahallen yapılan kontrolde Esin S. tarafından kaçak ve ruhsatsız olarak 10,00x8,00 metre temel betonu üzerine yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde prefabrik yapı yapıldığı tespit edilmiş, 03/05/2017 tarih ve 2017/6-1 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 65 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 29,542555 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 5.376,75 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Esin S.'e 5.376,75 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
Haber Merkezi

YORUM YAP