Silviya Oteli kör düğümü çözülüyor

Silviya Oteli kör düğümü çözülüyor

14.08.2020 17:40:49

Silivri'nin bir sorunu daha yıllardır sürüncemede kaldıktan sonra çözüm yoluna girdi.

Sultan Aşkın Başkanlığında, Hacer Yıldırım, Şükriye Akkaya Karakuş, Fevzi Arslan ve Gökhan Yonat'ın Hukuk Komisyonu çalışması sonucunda yıllardır kör düğüm şeklinde devam eden Silivri Belediyesi ile kat malikleri arasında yaşanan anlaşmazlığın yargıya intikal ettiği Siliviya Oteli sorunu çözülüyor.

Silivri Belediyesi Volkan Yılmaz Başkanlığında, önceki dönemde oluşan ve 8 yıldır bir türlü çözüme kavuşturulamayan, Silviya Oteli konusunda taraflar arasındaki anlaşmazlıkta uzlaşmanın yolu bulundu. Belediyenin yer sahipleri ile kat karşılığı anlaşma yaparak 2012'de yıktığı Silviya Otel'in imzalanan yeni inşaat sözleşmesi Anıtlar Kurulundan kaynaklı sorun nedeniyle imar durumun müsait olmayınca planlandığı şekilde hayata geçirilemedi. Fiili durum hukuki zemine oturtularak çözüme kavuşturulacağı anlaşmayı yapmak hususunda belediye başkanına ve belediye encümenine yetki veren Meclis kararı belediye meclisinden oybirliği ile geçti. Böylece vatandaş ile belediye arasındaki mahkeme süreci de ortadan kalkacak.

HUKUK  KOMİSYONU RAPORU

TALEP: Konu, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/07/2020 tarih ve 999405 sayılı yazısı ile Meclis gündemine getirilmiştir.

KONUNUN ÖZÜ: Silivri İlçesi Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 39 ada, 55 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Silviya iş merkezinin kat maliklerine ait hisseler ile belediyemize ait hisselerin takas edilmesi ve satışı hususunun incelenmesi hakkındadır.

KOMİSYONUN İNCELEMESİ: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 25.02.2020 tarih ve 935201 sayılı yazısına istinaden Silivri Belediye Meclisinin 06.03.2020 tarihli birleşiminde görüşülüp Komisyonumuza havale edilen ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 28/07/2020 tarihli 999405 sayılı yazısı ile tekrar gündeme getirilen;

Silivri İlçesi P.M.P Mahallesi 39 ada 55 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Silviya otelin hisse dağılımı, 506/700 hissesi SİLİVRİ BELEDİYESİNE, 118/700 Hissesi Memiş DEVRAN'a, 16/700 hissesi Nurşen BOZKURT' a, 16/700 hissesi İbrahim KARABULUT' a, 12/700 hissesi Vahit CESUR' a, 12/700 hissesi Halil Yavuz GÖKSEL' e, 20/700 hissesi Muhammet ULU' ya ait iken, parsel üzerindeki yapının yıkılarak yeniden yapılması ile ilgili 27.12.2012 tarihli kat malikleri kurulu olağanüstü toplantısında, yeni kat malikleri olan Memiş Devran, Muhammet ULU, İbrahim KARABULUT, Halil Yavuz GÖKSEL, Mehmet Ufuk BOZKURT, Nurşen BOZKURT, Yılmaz KARAL, Şemsi KARAL ve SİLİVRİ BELEDİYESİNCE alınan kararların

  1. maddesinde “ Hissedar Silivri Belediye Başkanlığı yapacağı kat karşılığı inşaat sözleşmesinin Belediye dışındaki kat maliklerinin kuracağı müteahhitlik firması ile yapılması ve müteahhitlik firmasına kat karşılığı inşaata karşılık %40 oranında hisse devri yapılmasına Silivri Belediye Başkanlığının ek 2 bağımsız bölüm listesine uygun olarak 174/1400 hisseye sahip olduğu zemin kat 3 no.lu (daha sonra yapılan proje değişikliği ile 1 no.lu bağımsız bölüm 176/1400 hisse oldu) bağımsız bölüm ile 16/1400 hisseye sahip 6 no.lu (daha sonra yapılan proje değişikliği ile 4 no.lu bağımsız bölüm 30/1400 hisse oldu) bağımsız bölümler üzerindeki hisselerinin paylaşma ve hesap dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verildiği,
  2. maddesinde “Ek-2 bağımsız bölüm listesinde görüldüğü üzere, Silivri Belediyesi dışındaki tüm paydaşların paylarının zemin katta değerlendirilecek, paydaşın tüm katlardaki haklarının öncelikle zemin katta değerlendirilerek ilgili bağımsız bölüme göre hesaplanacaktır. Bu işlem sonucunda paydaşın artan payı var ise, yine Ek-2 de görüldüğü üzere zemin katta ilgili paydaşın bağımsız bölümünün üst katına (1.Normalkat) karşılık gelen bağımsız bölümde artan arsa payları değerlendirilecektir. Gerek paydaşa arsa payından gelen gerekse kat karşılığı inşaat sözleşmesine katılım nedeni ile paydaşa tüm binadan gelen (ek 2 no.lu listede müteahhitlikten gelen pay yer almamaktadır) haklar ve paylar takas usulü ile öncelikle zemin katta devamında ise 1. Normal katta değerlendirilmesine ve ek-2 bağımsız bölüm listesinde tayin edildiği gibi bağımsız bölümlerin taraflara ait olmasına oy birliği ile karar verildiği”,
  3. maddesinde “ böylece yeni pay oranlarının ve bu oranlara göre bağımsız bölüm sahipleri ek-2 deki gibi olmasına kat irtifakı ve kat mülkiyetinin bu duruma göre kurulmasına, 1.normal katta eksik kalan payların öncelikle paydaşlara müteahhitlik payından gelen hakların konu bağımsız bölümlerde takas usulü ile karşılanmasına, buna rağmen eksik kalan kısım var ise paydaşın talebi halinde Silivri Belediyesi takdir komisyonu tarafından belirlenecek bedeller üzerinden ödemelerin yapılması” şeklinde karar alınmış alınan karar doğrultusunda hazırlanan 8 Şubat 2013 tarihli Düzenlenen Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi Ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve akabinde 11 Şubat 2013 tarihli Düzeltme Şeklinde Düzeltme Beyannamesi ile inşaat yapılmıştır. Ancak bugüne kadar devam etmekte olan davalar neticesi ile kat karşılığı   inşaat sözleşmesinde belirtilen hisse dağılımları gerçekleştirilememiştir.

27.12.2012 tarihli kat maliki kurulu olağanüstü toplantı tutanağının 7. Maddesi hükmü gereğince Silivri Belediyesi taktir komisyonunca belirlenen 10 no lu bağımsız bölümdeki 4/47 hisseye tekamül eden 0,52 m2 belediye hissesinin Muhammet ULU'ya 5.200,00 TL'ye, 12 no.lu bağımsız bölümdeki 10/343 hisseye tekamül eden 1.1 m2 Belediye hissesinin Yılmaz KARAL ve Şemsi KARAL'a 11.000,00TL'ye, 14 no.lu bağımsız bölümdeki 1000/1696 hisseye tekamül eden 3,43 m2 Belediye hissesinin Fatih Cihan BOZKURT'a 34.300,00 TL'ye, 2 no.lu bağımsız bölümde 45/184 hisseye tekamül eden 26.20 m2 Belediye hissesinin Memiş DEVRAN'a 201.740,00 TL' ye devrinin yapılmasına,

  1. Maddesindeki hüküm gereğince Muhammet ULU'ya ait 15-16-17-18-19-20 nolu Bağımsız bölümlerdeki hisselerinin 5 ve 10 nolu bağımsız bölümdeki Belediyeye ait hisseler ile takas edilmesi, İbrahim KARABULUT'a ait 15-16-17-18-19-20 nolu bağımsız bölümlerdeki hisselerin 8 ve 13 nolu bağımsız bölümdeki Belediyeye ait hisseler ile takas edilmesi, Halil Yavuz GÖKSEL'e ait 15-16-17-18-19-20 nolu Bağımsız bölümlerdeki hisselerinin 6 ve 11 numaralı bağımsız bölümlerdeki Belediye hisseleri ile takas edilmesi, Yılmaz KARAL, Şemsi KARAL'a ait 15-16-17-18-19-20 no.lu bağımsız bölümlerdeki hisselerin 7 ve12 numaralı bağımsız bölümlerdeki Belediye hisseleri ile takas edilmesi, Fatih Cihan BOZKURT'a ait 15-16-17-18-19-20 nolu bağımsız bölümlerdeki hisselerin, 9 ve 14 numaralı bağımsız bölümlerdeki Belediye hisseleri ile takas edilmesi meclise sunulmuştur. 06/03/2020 tarih 33 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemizin de hissedarı olduğu Piri Mehmet Paşa Mahallesi 39 ada 55 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan bina ile ilgili olarak devam etmekte olan bir mahkeme sürecinin bulunması ve konunun detaylı inceleme gerektirmesi nedeniyle komisyonca incelenmek üzere bekletilmesine karar verilmiş idi. Konunun değerlendirilip karara bağlanabilmesi ve 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi kapsamında karar alınabilmesi için konu tekrar gündeme getirilmiştir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Komisyonumuzca yapılan incelemede; 5393 sayılı Kanun'un 18. maddesinin e bendinde, "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek" hükmüne, 34. maddesinin g bendinde ise, "Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek" hükmüne yer verildiği, diğer yandan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 17. maddesinin 3. fıkrasında ise, "Ayrıca belediye veya valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya, ilgililer satın almaktan imtina ederse, şüyuun izalesi suretiyle sattırmaya yetkilidir" hükmünün yer aldığı ve 27/12/2012 tarihli kat maliki kurulu olağanüstü toplantı tutanağının 7. Maddesi de göz önüne alınarak, Silivri Belediyesi taktir komisyonunca belirlenen 10 no lu bağımsız bölümdeki 4/47 hisseye tekamül eden 0,52 m2 belediye hissesinin Muhammet ULU'ya 5.200,00 TL'ye, 12 no.lu bağımsız bölümdeki 10/343 hisseye tekamül eden 1.1 m2 Belediye hissesinin Yılmaz KARAL ve Şemsi KARAL'a 11.000,00TL'ye, 14 no.lu bağımsız bölümdeki 1000/1696 hisseye tekamül eden 3,43 m2 Belediye hissesinin Fatih Cihan BOZKURT'a 34.300,00 TL'ye, 2 no.lu bağımsız bölümde 45/184 hisseye tekamül eden 26.20 m2 Belediye hissesinin Memiş DEVRAN'a 201.740,00 TL'ye devrinin yapılması,

  1. Maddesindeki hüküm gereğince Muhammet ULU'ya ait 15-16-17-18-19-20 nolu Bağımsız bölümlerdeki hisselerinin 5 ve 10 nolu bağımsız bölümdeki Belediyeye ait hisseler ile takas edilmesi, İbrahim KARABULUT' a ait 15-16-17-18-19-20 nolu bağımsız bölümlerdeki hisselerin 8 ve 13 nolu bağımsız bölümdeki Belediyeye ait hisseler ile takas edilmesi, Halil Yavuz GÖKSEL'e ait 15-16-17-18-19-20 nolu Bağımsız bölümlerdeki hisselerinin 6 ve 11 numaralı bağımsız bölümlerdeki Belediye hisseleri ile takas edilmesi, Yılmaz KARAL, Şemsi KARAL'a ait 15-16-17-18-19-20 no.lu bağımsız bölümlerdeki hisselerin 7 ve12 numaralı bağımsız bölümlerdeki Belediye hisseleri ile takas edilmesi, Fatih Cihan BOZKURT' a ait 15-16-17-18-19-20 nolu bağımsız bölümlerdeki hisselerin, 9 ve 14 numaralı bağımsız bölümlerdeki Belediye hisseleri ile takas edilmesi gerekli görüldüğü takdirde sulh ve ibra protokolü yapması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Yüce Meclis'e saygılarımızla arz olunur.”

 

 

YORUM YAP