Encümenin 6 Nisan kararları (devam haber)

Encümenin 6 Nisan kararları (devam haber)

10.05.2017 10:25:18

Silivri Belediye Encümeni 6 Nisan 2017 tarihli oturumunda imar cezalarından, işyeri ruhsat denetimlerine, kira artışları ve çevre konularına kadar bir dizi konuyu karara bağladı.

6 Nisan 2017 tarihinde Özcan Işıklar Başkanlığında toplanan Silivri Belediye Encümeni gündemdeki konuları karara bağladı. Silivri Belediye Encümeninin 6 Nisan gündeminde değerlendirilen konular şunlardı:

ALİBEY MAHALLESİ, Terminal içinde Emel Taşmaz tarafından işletilen işgal (Büfe) yerinin 01/06/2017 tarihinden itibaren 2017 yılı aylık işgal harcının 1.650,00 TL'ye arttırılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
DEĞİRMENKÖY MERKEZ Fevzipaşa Mahallesi, Belediye Ek Hizmet Binası karşısında bulunan park alanında Selahattin Tanık tarafından işletilen işgal yerinin 2017 yılı yıllık işgal harcının 470,00 TL olarak tespit edilmesine, işgal harcının 01/07/2017 tarihinde belediyemize peşin ödenmesine, ödenmediği takdirde kanuni gecikme zammı uygulanmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
BALABAN MAHALLESİ, 188 ada 2 parsel (Kırsal Sokak ) yazılı yere 449465 ve 452413 sayılı şikayet dilekçelerine istinaden mahallen yapılan kontrolde 2 Nolu bağımsız bölüm maliki Saadet Kanat tarafından bina cephesi komşu çekme mesafesinde 2,50x12,20 ölçülerinde pergole yaptığı tespit edilmiş olup, 27/03/2017 tarih ve 2017/4-11 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 30.5 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 4,923759 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 820,63 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Saadet Kanat'a 820,63 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
BÜYÜK KILIÇLI MAHALLESİ 4 parsel (Laiklik Sokak) yazılı yerde bulunan ve ruhsatsız yapılmasından dolayı 09/03/2017 tarih ve 2017/3-18 nolu yapı tatil tutanağı ile mühürlenen yer ile ilgili Silivri Kaymakamlığının 17/03/2017 tarih ve 882 sayılı yazısına istinaden yapılan kontrolde, mühürlü yapıda inşai faaliyete devam edildiği, çatının kapatıldığı pencerelerin takıldığı tespit edilerek inşai faaliyet 2. kez mühürlenmek suretiyle 29/03/2017 tarih ve 2017/4-14 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin c fıkrasının 5. Bendine istinaden para cezası 2 katı alınacağı hükmü gereğince; toplam 56.25 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 8,206265 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 2.861,94 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Ferhat Teymur'a 2.861,94 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
SEMİZKUMLAR MAHALLESİ, 5663 parsel yazılı yere mahallen yapılan kontrolde Kazim Fuat Aktüre tarafından onaylı mimari projesine aykırı olarak (ruhsat süresi dolduktan sonra) binada güçlendirme yapıldığı, 1,50x5.90 ölçülerindeki balkonun içeri dahil edildiği, iptal edilen çatı piyesinin yerinde yapıldığı ayrıca çatı plağının kesilerek çatının yükseltildiği tespit edilmiş olup, 31/03/2017 tarih ve 2017/4-18 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 50.74 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 32,825061 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 3.664,20 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Kazim Fuat Aktüre'ye 3.664,20 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
SELİMPAŞA MAHALLESİ, 3104, 3105, 3122 parsellerin tevhiden ifrazına esas olmak üzere 10.02.1977 tarih 51 sayılı encümen kararı ile 17, 18, 19, 20, 21 nolu parsellere ipotek konulmuştur. Ancak Selimpaşa Belediyesi tarafından bu parsellerin bulunduğu alana 18. Madde uygulaması yapılmış, ipotek konan ada parsel numaraları değişmiştir. Söz konusu 1153 ada 16 nolu parselin taşınmaz kaydında parselin 6 m²'lik kısmına yol katılıma istinaden ipotek konulmuştur. Parselin ipotek bedeli Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün vermiş olduğu yol katılım bedellerine göre 6 m² için yol katılım bedeli KDV dahil 627,85 TL hesaplanmış olup, söz konusu bedel 30/03/2017 tarih K-137310 sayılı makbuz ile ödenmiştir. Bu kapsamda ipoteğin kaldırılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
ALİBEY MAHALLESİ, Alibey Çeşme Caddesi, No:34/B adresinde faaliyet gösteren Mustafa Haki Yiğit'e ait Tütün ve Hediyelik Eşya Satışı faaliyet konulu işyerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatının olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu işyerinin 2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.Maddesi "Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır" hükmü doğrultusunda işletmeye kapatılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

YORUM YAP