31 Temmuz Encümen kararları

31 Temmuz Encümen kararları

16.08.2019 11:12:34

31 Temmuz 2019 tarihinde toplanan Silivri Belediye Encümeni; Balaban, Selimpaşa, Piri Mehmet Paşa ve Büyükçavuşlu Mahallelerinde bulunan yapılardaki imar aykırılıklarına ilişkin yasal takipleri neticelendirdi.

Denetimler sonucunda belirlenen ve Volkan Yılmaz Başkanlığındaki Silivri Belediye Encümeni'ne havale edilen imar aykırılıklarına ilişkin oy birliği ile alınan kararlar aynen şu şekilde:

ÖZKAN G.'A PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Balaban Mahallesi, 4877 parsel bilgileri yazılı yere mahallen yapılan kontrolde, yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde kaçak ve ruhsatsız olarak tek katlı kullanılır durumda yapı tespit edilmiş olup, 14/06/2019 tarih ve 2019/3-B-20 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 22/07/2019 tarihli tutanakta 14/06/2019 tarih ve 2019/3-B-20 sayılı yapı tatil tutanağına esas aykırılığın giderilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Özkan G.'a 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

ADİL Ü.'A PARA CEZASI
Selimpaşa Mahallesi, 2330 parsel bilgileri yazılı yere 1901445665 sayılı CİMER ve 797739 sayılı vatandaş dilekçesine istinaden mahallen yapılan kontrolde, Belediye Encümeni 26/05/1970 tarih ve 28/261 sayılı kararı ile onaylanan vaziyet planına ve 06/04/1981 tarih ve 01 ruhsat nolu tip projeye aykırı olarak yapı tatil tutanağında ki krokide belirtilen ebatlarda tadilat ve tamirat yapıldığı tespit edilerek, 18.07.2019 tarih ve 2019/4-C-21 sayılı yapı tatil tutanağı ile mühürlenmek suretiyle durdurulmuştur. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. Maddesinin hükmü gereğince toplam 245.08 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca IV. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 58,114199 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 31.333,78 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Adil Ü.'a 31.333,78 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

AHMET K.'A PARA CEZASI
Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 31 ada 1 parsel yazılı yere 16/05/2019 tarih ve 789880 vatandaş şikayetine istinaden mahallen yapılan kontrolde; tapu kaydında kargir iki dükkan olarak geçen yapıda mevcut bir dükkan önüne ölçüleri yapı tatil tutanağında belirtildiği gibi çelik konstrüksiyondan ilave yapıldığı tespit edilmiş olup, 17/07/2019 tarih ve 2019/4-B-7 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince toplam 3,4 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 41,842223 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 1.162,28 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Ahmet K.'a 1.162,28 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

AYNUR A.'E PARA CEZASI
Büyükçavuşlu Mahallesi, 3615 parsel bilgileri yazılı yere mahallen yapılan kontrolde, yapı tatil tutanağında ki krokide belirtilen ebatlarda bodrum ve zemin kattan ibaret betonarme yapı yapıldığı, yapının taşıyıcı sistemi tamamlanmış vaziyette olduğu tespit edilerek, 19.07.2019 tarih ve 2019/4-B-8 sayılı yapı tatil tutanağı ile mühürlenmek suretiyle durdurulmuştur. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. Maddesinin hükmü gereğince toplam 392.375 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 41,842223 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 45.969,96 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Aynur A.'e 45.969,96 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Kaynak: Silivri Belediyesi

YORUM YAP