3 Temmuz Encümen kararları

3 Temmuz Encümen kararları

19.07.2019 10:37:38

3 Temmuz 2019 tarihinde toplanan Silivri Belediye Encümeni; Akören, Kurfallı, Cumhuriyet, Balaban, Gümüşyaka, Fener ve Mimarsinan Mahallelerinde bulunan yapılardaki imar aykırılıklarına ilişkin yasal takipleri neticelendirdi.

Denetimler sonucunda belirlenen ve Volkan Yılmaz Başkanlığındaki Silivri Belediye Encümeni'ne havale edilen imar aykırılıklarına ilişkin oy birliği ile alınan kararlar aynen şu şekilde:

ZÜLKÜF A.'YA PARA CEZASI
Akören Mahallesi, 263 parsel bilgileri yazılı yere mahallen yapılan kontrolde, kaçak ve ruhsatsız olarak yapı tatil tutanağında ki krokide belirtilen ebatlarda betonarme kaba inşaatı bitmiş tek katlı yapı yapıldığı tespit edilerek 14.06.2019 tarih ve 2019/4-C-12 sayılı yapı tatil tutanağı ile mühürlenmek suretiyle durdurulmuştur. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. Maddesinin hükmü gereğince toplam 90 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 41,842223 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 10.544,24 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Zülküf A.'ya 10.544,24 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

MEHMET T.'A PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Kurfallı Mahallesi, 727 parsel yazılı yere 15/04/2019 tarih ve 2019/222 Esas numaralı Silivri 4. Asliye Ceza Mahkemesinin yazısına istinaden mahallen yapılan kontrolde, 17/08/2018 tarih ve 2018/2-A-3 sayılı 1 nolu yapı tatil tutanağının konuluş amacına aykırı olarak mühür fek edilerek ilave kapalı alan oluşturulduğu tespit edilerek yapı 2. kez mühürlenmiş olup, 25/04/2019 tarih ve 2019/3-C-1 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 27/06/2019 tarihli tutanakta 25/04/2019 tarih ve 2019/3-C-1 sayılı yapı tatil tutanağına esas belirtilen aykırılığın uygun hale getirilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Mehmet T.'a 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

AYÇA S., FEHİME Ş., SAMİ C., EMİNE Ç., MÜZEYYEN E., FEHİME Ş. VE ELİF A.'E PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Cumhuriyet Mahallesi 533 ada 10 parsel yazılı yerde 735487 sayılı vatandaş dilekçesine istinaden mahallen yapılan kontrolde 2,3,4,5,6,7,8 numaralı bağımsız bölümde mutfak teras ve balkonlarının onaylı mimari projesine aykırı olarak kapatıldığı, 3,5,6 ve 7 nolu balkon ve teraslarının kapatıldığı tespit edilmiş olup, yapı işgalli olduğundan mühür asılmadan tutanak tanzim edilmiş olup, 15/05/2019 tarih ve 2019/4-C-2 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 27/06/2019 tarihli tutanakta 15/05/2019 tarih ve 2019/4-C-2 sayılı yapı tatil tutanağına esas belirtilen aykırılığın uygun hale getirilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında 2 nolu bağımsız bölüm maliki Ayça S.'e 4.649,00 TL, 3 nolu bağımsız bölüm maliki Fehime Ş.'e 4.649,00 TL, 4 nolu bağımsız bölüm maliki Sami C.'a 4.649,00 TL, 5 nolu bağımsız bölüm maliki Emine Ç.'ya 4.649,00 TL, 6 nolu bağımsız bölüm maliki Müzeyyen E.'e 4.649,00 TL, 7 nolu bağımsız bölüm maliki Fehime Ş.'e 4.649,00TL, 8 nolu bağımsız bölüm maliki Elif A.'e 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile kara verildi.

ÖZKAN Y.'A PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Balaban Mahallesi 410 ada 19 parsel bilgileri yazılı yerde mahallen yapılan inceleme neticesinde ruhsata esas onaylı mimari projeye aykırı olarak C blok bodrum kat yüksekliğinin 20 cm artırıldığı, zemin kat kolon yüksekliğinin artırıldığı, D blok 10-13 aksı ve A-D aksları arasında tamamlanan bodrum kat yüksekliğinin 250 cm artırıldığı ve yine 10-13 aksı ve A-H aksları arasında tamamlanan betonarme temel imalatının onaylı mimari projeye aykırı olarak 250cmx100cm boyutlarında yapıldığı tespit edilerek C blok zemin kat kolon imalatları tamamlanmış vaziyette D blok 10-13 akslar arası imalatlar tamamlanmış vaziyette 23/05/2019 tarih ve 2019/3-B-21 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 25/06/2019 tarihli tutanakta 23/05/2019 tarih ve 2019/3-B-21 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılıkların mevcudiyetini koruduğu ve imar arşiv dosyasında yapılan inceleme neticesinde yapı tatil tutanağında belirtilen imalatları kapsayan herhangi bir yapı ruhsatı düzenlenmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Yapı sahibi, Aydınlı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 4.649,00 TL, Fenni Mesul, Ortay Yapı Denetim Limited Şirketi'ne 4.649,00 TL Şantiye Şefi Özkan Y.'a 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

MERYEM Ö.'E PARA CEZASI
Gümüşyaka Mahallesi, Mümtaz Sk. No:11, 11152 parsel bilgileri yazılı yere mahallen yapılan kontrolde, onaylı mimari projesine aykırı olarak bodrum kattan bahçeye çıkış kapıları açıldığı ve çatının en düşük kotu yükseltilmek sureti ile çatı alanının tamamının kullanıldığı tespit edilerek inşai faaliyet kaba inşaatı tamamlanmış, duvarları örülmüş, sıvanmamış vaziyette iken 17.06.2019 tarih ve 2019/3-B-23 sayılı yapı tatil tutanağı ile mühürlenmek suretiyle durdurulmuştur. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. Maddesinin hükmü gereğince toplam 174.82 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 46,491359 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 9.753,14 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Meryem Ö.'e 9.753,14 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

ZERGÜL G.'NA PARA CEZASI
Fener Mahallesi, Hakan Yıldız Cad. 3627 parsel bilgileri yazılı yere mahallen yapılan kontrolde, kaçak ve ruhsatsız olarak yapı tatil tutanağında ki krokide belirtilen ebatlarda temel betonu üzerine ahşap yapı yapıldığı tespit edilerek 17.06.2019 tarih ve 2019/4-C-15 sayılı yapı tatil tutanağı ile mühürlenmek suretiyle durdurulmuştur. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. Maddesinin hükmü gereğince toplam 129 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 6,973704 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 2.518,90 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Zergül G.'na 2.518,90 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

TARPET PETROL ÜRÜNLERİNE PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Mimarsinan Mahallesi 2 ada 30 parsel yazılı yere 17/05/2019 tarih ve 790226 sayılı dilekçeye istinaden mahallen yapılan kontrolde; 26/12/2017 tarih ve 2017/15-26 sayılı 2 nolu yapı tatil tutanağı ile mühürlü yapıda mührün konuluş amacına aykırı olarak inşai faaliyete devam edilerek dış cephe kaplamasının yapıldığı, çatı örtüsünün yapıldığı, parsel içerisinde 7x21.5 metre boyutlarında çelik taşıyıcı sistemden araç yıkıma yeri yapıldığı, tespit edilerek 23/05/2019 tarih ve 2019/3-B-12 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 25/06/2019 tarihli tutanakta 23/05/2019 tarih ve 2019/3-B-12 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen imalatların mevcudiyetini koruduğu ve yapı tatil tutanağında bahsi geçen imalatları kapsayan herhangi bir yapı ruhsatı düzenlenmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Tarpet Petrol Ürünleri İnş. Nak. Tic. Ltd. Şti.'ye 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Kaynak: Silivri Belediyesi

YORUM YAP