28 Mart Encümen kararları

28 Mart Encümen kararları

19.04.2019 11:09:37

28 Mart 2019 tarihinde toplanan Silivri Belediye Encümeni; Büyüksinekli, Selimpaşa, Çeltik, Ortaköy, Gümüşyaka, Fener ve Büyükçavuşlu Mahallelerinde bulunan yapılardaki imar aykırılıklarına ilişkin yasal takipleri neticelendirdi.

Yerel seçim öncesinde denetimler sonucunda belirlenen ve Özcan Işıklar Başkanlığındaki Silivri Belediye Encümeni'ne havale edilen imar aykırılıklarına ilişkin oy birliği ile alınan kararlar aynen şu şekilde:

AHMET T.'YA PARA CEZASI
VE YIKIM KARARI
Büyüksinekli Mahallesi, 46 parsel belirtilen yere mahallen yapılan kontrolde kaçak ve ruhsatsız olarak 31/12/2017 tarihinden sonra yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde temel betonu üzerine zemin kat +1. Normal kat kolon kalıpları çakılı vaziyette betonarme yapı yapıldığı tespit edilmiş olup, 26/12/2018 tarih ve 2018/2-C-4 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 13/03/2019 tarihli tutanakta 26/12/2018 tarih ve 2018/2-C-4 sayılı yapı tatil tutanağına esas belirtilen aykırılığın uygun hale getirilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Ahmet T.'ya 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

YUSUF P.'A VE SAİT Ö.'3 PARA
CEZASI VE YIKIM KARARI
Selimpaşa Mahallesi, 207 ada 5 parsel 3081. Sokak No:5 yazılı yere 24/01/2019 tarih ve 1900222356 sayılı Cimer dilekçesi ve 15/02/2019 tarih ve 751663 sayılı dilekçeye istinaden mahallen yapılan kontrolde, onaylı mimari projesine aykırı olarak yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde zemin katta ön cephede aykırı olarak açık çıkma yapıldığı bodrum katta 1 aksı üzerinde iptal edilerek 2 adet pencerenin yerinde yapıldığı ve çatı piyesinin büyütülerek kullanım alanının arttırıldığı çatının tamamının kullanıma dahil edildiği tespit edilmiş olup, 18/02/2019 tarih ve 2019/2-C-2 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 20/03/2019 tarihli tutanakta 18/02/2019 tarih ve 2019/2-C-2 sayılı yapı tatil tutanağına esas belirtilen aykırılığın uygun hale getirilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında yapı sahibi Yusuf P.'a 4.649,00 TL, yapı müteahhidi Sait Ö.'e 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

GÜRBÜZ T.'YA PARA CEZASI
Çeltik Mahallesi, 1187 parsel (Evrensel Sokak, No:5) bilgileri yazılı yerde mahallen yapılan incelemeler neticesinde 27/11/2018 tarih ve 2018/5-B-8 sayı ile mühürlü yapıda mührün konuluş amacına aykırı olarak inşai faaliyetlerin devam ettirilerek yapının kaba inşaatının tamamlanıp çatı örtüsünün yapıldığı ve sıvasının yapıldığı tespit edilmiş olup, 19/03/2019 tarih ve 2019/2-B-8 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; c fıkrasının 5. Bendine istinaden para cezası 2 katı alınacağı hükmü gereğince; toplam 191.36 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 41.842223 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 44.838,80 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Gürbüz T.'ya 44.838,80 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

P. HAZIR BETON'A PARA CEZASI
Ortaköy Mahallesi, 146 ada 7 parsel bilgileri yazılı yere 06/11/2018 tarih ve 1802161166 sayılı CİMER başvurusuna istinaden mahallen yapılan kontrolde kaçak ve ruhsatsız olarak yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde temel betonu atılıp üzerine 1 adet konteynır, 2 adet çimento silosu, ana ünite ve agrega bunkeri konulduğu tespit edilerek, 29/11/2018 tarih ve 2018/7-A-17 sayılı yapı tatil tutanağı ile mühürlenmek suretiyle durdurulmuştu. Ancak yapılan incelemede; 29/11/2018 tarih ve 2018/7-A-17 sayılı sehven düzenlenen yapı tatil tutanağında ki krokide belirtilen ölçülerde bahsi geçen kaçak ve ruhsatsız yapıların Ortaköy Mahallesi, 146 ada 8 parsel üzerinde bulunduğu tespit edilerek, 21/03/2019 tarih ve 2019/2-C-15 sayılı yapı tatil tutanağı ile mühürlenmek suretiyle durdurulmuştur. Bu nedenle; P. Hazır Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına alınan 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesi gereği, 20/12/2018 tarih ve 2928 sayılı Encümen Kararıyla alınan 52.703,68 TL para cezası, 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesi gereği, 10/01/2019 tarih ve 85 sayılı Encümen Kararıyla alınan 4.649,00 TL kesilen para cezalarının iptal edilerek, tahsilatları yapılmış ise tahsilat terkin işlemlerinin yapılarak iade edilmesi, tahakkuk terkin işlemlerinin yapılması hususunda; ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince toplam 886.88 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca II. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 20.666166 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 51.319,55 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre P. Hazır Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine 51.319,55 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

İSMET A.'A PARA CEZASI
VE YIKIM KARARI
Gümüşyaka Mahallesi, 1206 ada, 16 parsel, bilgileri yazılı yere mahallen yapılan kontrolde yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde İsmet A. tarafından 1 adet prefabrik konteyner ve önüne sundurma ve 1 adet betonarme temel atıldığı tespit edilerek kaçak ve ruhsatsız yapılar mühürlenmiş olup, 15/02/2019 tarih ve 2019/1B-11 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 22/03/2019 tarihli tutanakta 15/02/2019 tarih ve 2019/1B-11 sayılı yapı tatil tutanağına esas aykırılığın giderilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında İsmet A.'a 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

AYŞE Ö.'E PARA CEZASI
VE YIKIM KARARI
Fener Mahallesi, 3182 parsel yazılı yer ile ilgili Mehmet C. ve Hiss. adına 14/11/2018 tarih ve 2018/1-C-6 sayılı yapı tatil tutanağı ile yasal işlemler başlatılan kaçak ve ruhsatsız yapının, 30/01/2019 tarih ve 743654 sayılı dilekçeye istinaden Ayşe Ö. tarafından yapıldığı tespit edilmiş olup, 08/02/2019 tarih ve 2019/1-C-14 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 13/03/2019 tarihli tutanakta 08/02/2019 tarih ve 2019/1-C-14 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılığın giderilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Ayşe Ö.'e 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

ÖZCAN B.'A PARA CEZASI
VE YIKIM KARARI
Büyükçavuşlu Mahallesi, 1702 parsel bilgileri yazılı yere mahallen yapılan kontrolde 25/12/2018 tarih ve 2018/6-B-1 sayılı yapı tatil tutanağı ile tuğla duvarları örülü vaziyette mühürlü yapıda mührün konuluş amacına aykırı olarak inşai faaliyete devam edildiği zemin kat iç ve dış sıvasının yapıldığı ve pencere montajının tamamlandığı tespit edilerek inşai faaliyet 2. kez mühürlenmek suretiyle durdurulmuş olup, 13/02/2019 tarih ve 2019/1-B-9 sayılı Yapı Tatil Tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 22/03/2019 tarihli tutanakta 13/02/2019 tarih ve 2019/1-B-9 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılığın giderilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Özcan B.'a 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

CENNET A.'A PARA CEZASI
VE YIKIM KARARI
Selimpaşa Mahallesi, 3006. Sokak, No: A12, 1260 ada 1 parsel belirtilen yere 03/01/2019 tarih ve 732024 sayılı dilekçeye istinaden mahallen yapılan kontrolde, 27/12/2006 tarih ve 2006/39 sayılı yapı kullanma izin belgesi bulunan yapının 12 nolu Bağımsız bölümünde yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde onaylı mimari projesine aykırı olarak çatı arasına 12 nolu bağımsız bölüm ile bağlantılı çatı katı yapıldığı tespit edilerek yapı işgalli olduğundan mühürlenememiş olup, 30/01/2019 tarih ve 2019/1-C-11 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 13/03/2019 tarihli tutanakta 30/01/2019 tarih ve 2019/1-C-11 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılığın giderilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Cennet A.'a 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi. Haber Merkezi

YORUM YAP