26 Haziran Encümen kararları

26 Haziran Encümen kararları

16.07.2019 10:28:13

26 Haziran 2019 tarihinde toplanan Silivri Belediye Encümeni; Akören, Selimpaşa, Mimarsinan, Yolçatı, Yeni Mahalle, Se-mizkumlar, Gümüşyaka ve Fener Mahallelerinde bulunan yapılardaki imar aykırılıklarına ilişkin yasal takipleri neticelendirdi.

Denetimler sonucunda belirlenen ve Volkan Yılmaz Başkanlığındaki Silivri Belediye Encümeni'ne havale edilen imar aykırılıklarına ilişkin oy birliği ile alınan kararlar aynen şu şekilde:

VELİ NACİ K. VE HAYRETTİN K.'A PARA CEZASI
Selimpaşa Mahallesi 647 ada 23 parsel bilgileri verilen yere ait 23/05/2019 tarih ve 793150 sayılı yapı denetim firmasının ihbarına istinaden mahallen yapılan kontrolde onaylı mimari ve statik projesine aykırı olarak 1 aksının dışında bulunan alanda D aksı ile perde duvarının bulunduğu alana ilave kolon yapıldığı, temele ilave olarak A aksının dışına 5.30x67.62 metre ölçüsünde alan oluşturulduğu, 11-12 aksı arasında bulunan kırık alanın düz olarak yapıldığı 13 aksının parsel dışına doğru 40cm ötelendiği ve kolon aksının böylece değiştirildiği, toprak üstü yapılması gereken otopark rampasının betonarme olarak yapıldığı, statik projede SB2105 Kolon boyutunun büyütülerek 1.20x1.50metre yapıldığı A/1-3, A/9-12 bulunan perdenin yerinde yapılmayarak çekme mesafesi içinde oluşturulan yeni alanda yapıldığı zemin kat seviyesinde proje dışı 5,90*12,30 m boyutunda döşeme atılarak alan kazanıldığı 10-11 aksı arasında bulunan merdiven alanının büyütülerek ve ilave kolon yapılarak çift sahanlık yapıldığı tespit edilmiştir, yapı zemin kat döşeme seviyesinde olup, yapı 1/13-a/c aksı arasında imal edilmiş olup, 13/06/2019 tarih ve 2019/4-C-11 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince toplam 1554.54 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 41.842223 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 78.054,49 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre, yapı sahibi Veli Naci K.'a 78.054,49 TL, yapı Müteahhidi Hayrettin K.'a 78.054,49 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

NEVZAT O.'A PARA CEZASI
Mimarsinan Mahallesi 218 ada 3 parsel bilgileri yazılı yerde mahallen yapılan incelemeler neticesinde, 14/12/2017 tarih ve 2017/14-24 sayı ile mühürlü yapıda mührün konuluş amacına aykırı olarak inşai faaliyetlerin devam ettirilip 1. kat ve çatı katı yapılarak kaba imalatların tamamlandığı tespit edilerek yapı 2. kez mühürlenmiş olup, 13/06/2019 tarih ve 2019/3-B-17 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; c fıkrasının 5. Bendine istinaden para cezası 2 katı alınacağı hükmü gereğince; toplam 266,5 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca IV. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 58.114199 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 52.657,28 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre, Nevzat O.'a 52.657,28 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

FERHAT Ç.'A PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Yolçatı Mahallesi, 696 parsel bilgileri yazılı yere mahallen yapılan kontrolde yapı tatil tutanağında ki krokide ölçüleri verilen beton zemin üzerine tek katlı betonarme yapı yapıldığı 07/05/2019 tarih ve 2019/2B-25 sayılı yapı tatil tutanağı ile tespit edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298.00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 18/06/2019 tarihli tutanakta 07/05/2019 tarih ve 2019/2B-25 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılığın uygun hale getirilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Ferhat Ç.'a 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

ALP G.'A PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Selimpaşa Mahallesi bilgileri belirtilen yere 27.03.2019 tarih 769771 sayılı vatandaş dilekçesine istinaden mahallen yapılan kontrolde, yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde kaçak ve ruhsatsız olarak 6992 parsele sınır kıyı kenar çizgisi içerisinde 6.40x8.70 ebatlarında gölgelik yapıldığı tespit edilerek mühürlenmiş olup, 06.05.2019 tarih ve 2019/3-C-17 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 12/06/2019 tarihli tutanakta 06.05.2019 tarih ve 2019/3-C-17 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılığın giderilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Alp G.'a 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

HAKAN A.'A PARA CEZASI
Yeni Mahalle, Çizgi Sk. No:70 adres ve 83 ada, 28 parsel bilgileri yazılı yere mahallen yapılan kontrolde mevcut binanın yanlarından büyütülerek üzerine çelik profilden çelik çatı yapıldığı tespit edilerek 17/06/2019 tarih ve 2019/4C-14 sayılı yapı tatil tutanağı ile kaçak ve ruhsatsız çelik çatı mühürlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. Maddesinin hükmü gereğince toplam 216m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca II. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 25,570247 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 15.464,89 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Hakan A.'a 15.464,89 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

METİN Ö. VE GÜLŞEN M.'E PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Semizkumlar Mahallesi, 43 ada 1 parsel bilgileri yazılı yere mahallen yapılan incelemeler neticesinde ruhsata esas onaylı mimari projeye aykırı olarak bodrum+ zemin+ 1.kat+çatı kat hizalarında 8.90x2.70 boyutlarında eklenti yapıldığı, zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm kuzey ve doğu ceplerine 30 metre genişliğinde eklenti yapıldığı, 1. Kat 2 nolu bağımsız bölüm kuzey cephesine 3.50 metre eklenti yapıldığı, doğu cephesindeki açık balkonun kapatıldığı, 3 nolu bağımsız bölüm güney cephesine 10 metre sahanlık üzerinin balkon yapıldığı ve doğu cephesindeki açık balkonun kapatıldığı, onaylı mimari projesinde çatı piyesi olmamasına rağmen çatı piyesi yapıldığı tespit edilmiş olup, 29/04/2019 tarih ve 2019/2-B-19 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 12/06/2019 tarihli tutanakta 29/04/2019 tarih ve 2019/2-B-19 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen imalatların mevcudiyetini koruduğu, ayrıca yapı tatil tutanağında imalatları kapsayan herhangi bir yapı ruhsatı düzenlenmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Metin Ö.'a 4.649,00 TL, Gülşen M.'e 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

NAZIM E.'E PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Gümüşyaka Mahallesi, 50 ada 1 parsel bilgileri yazılı yerde mahallen yapılan inceleme neticesinde 02/04/2019 tarih ve 20192-B-9 sayılı yapı tatil tutanağı ile mühürlü yapıda mührün konuluş amacına aykırı olarak inşai faaliyetlere devam edilerek zemin kat 1. Kat ve 2. Katın kaba imalatının (betonarme) tamamlandığı, duvarların örüldüğü tespit edilerek, yapı 2. kez mühürlenmiş olup, 07/05/2019 tarih ve 2019/2-B-14 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 12/06/2019 tarihli tutanakta 07/05/2019 tarih ve 2019/2-B-14 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen imalatların mevcudiyetini koruduğu ayrıca imalatları kapsayan herhangi bir yapı ruhsatı düzenlenmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Nazım E.'e 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

ERKAN A.'A PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Fener Mahallesi, 1473 parsel yazılı yere mahallen yapılan kontrolde, 19/10/2018 tarih ve 2018/4-A-18 sayılı 2 nolu yapı tatil tutanağı düzenlenen yapılarda mührün konuluş amacına aykırı olarak fek edilerek yapı tatil tutanağında krokide A yapısında ahşap oturma çatı yapıldığı ve üzerine ondülin kaplama yapıldığı, B yapısında zemin kat kaba inşaatının tamamlandığı, çatı piyesinin dış ve iç tuğla duvarlarının örüldüğü ve ahşap oturma çatısının yapıldığı tespit edilerek yapı 3. Kez mühürlenmiş olup, 06/05/2019 tarih ve 2019/3-C-14 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 12/06/2019 tarihli tutanakta 06/05/2019 tarih ve 2019/3-C-14 sayılı yapı tatil tutanağındaki aykırılıkların giderilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Erkan A.'a 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Kaynak: Silivri Belediyesi

YORUM YAP