19 Haziran Encümen kararları

19 Haziran Encümen kararları

06.07.2019 10:51:31

19 Haziran 2019 tarihinde toplanan Silivri Belediye Encümeni; Gümüşyaka, Semizkumlar, Seymen, Selimpaşa, Ortaköy, Fener, Akören, Bekirli ve Gazitepe Mahallelerinde bulunan yapılardaki imar aykırılıklarına ilişkin yasal takipleri neticelendirdi.

Denetimler sonucunda belirlenen ve Volkan Yılmaz Başkanlığındaki Silivri Belediye Encümeni'ne havale edilen imar aykırılıklarına ilişkin oy birliği ile alınan kararlar aynen şu şekilde:

MELTEM, DENİZ VE MERAL K.'A PARA CEZASI
Gümüşyaka Mahallesi, 1376 ada, 1 parsel bilgileri yazılı yerde 02/05/2019 tarih ve 782968 sayı ile Müdürlüğümüze kayıtlı İhbarnameye ( Yapı Denetim İhbarnamesi) istinaden mahallen yapılan incelemeler neticesinde ruhsata esas onaylı mimari projeye aykırı olarak A Blokta yapı tatil tutanağında ki krokide belirtilen ölçülerde bodrum kat yapıldığı tespit edilerek yapı bodrum tabliye betonu dökülmüş, zemin kat kolon demirleri ve kalıbı yapılmış halde iken 24/05/2019 tarih ve 2019/3B-14 sayılı yapı tatil tutanağı ile mühürlenmiştir. Ancak; İmar arşiv dosyasında yapılan inceleme neticesinde Silivri İlçesi, Gümüşyaka Mahallesi, 1376 ada, 1 parsel yazılması gerekirken sehven Gümüşyaka Mahallesi, 1376 ada, 2 parsel yazıldığı anlaşılmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesine gereği alınan 12/06/2019 tarih ve 1043 sayılı Encümen Kararının iptal edilmesine. Bu nedenle; 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince toplam 91,8 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca IV. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 58,114199 TL birim fiyat zerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 6.401,86 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre parsel malikleri Meltem K.'a 2.244,20 TL, Deniz K.'a 2.244,20 TL ve Meral K.'a 1.913,46 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

TAYLAN T.'YA PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Semizkumlar Mahallesi, 1205 parsel bilgileri yazılı yere 20.03.2019 tarih ve 766484 sayılı vatandaş dilekçesine istinaden mahallen yapılan kontroller neticesinde; mevcut 2 katlı ve çatı katı bulunan yapıda, çatı katı komple kaldırılarak normal kat haline getirildiği tespit edilmiş olup, ilave yapılan imalat 09/05/2019 tarih ve 2019/3B-3 sayılı yapı tatil tutanağı ile mühürlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298.00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 13/06/2019 tarihli tutanakta 09/05/2019 tarih ve 2019/3B-3 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılığın giderilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Taylan T.'ya 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

AYŞE U.'YA PARA CEZASI
Seymen Mahallesi, 1426 parsel bilgileri yazılı yere mahallen yapılan kontrolde, ruhsatsız olarak yapı tatil tutanağında ki krokide belirtilen ebatlarda tek katlı yapı yapıldığı tespit edilerek inşai faaliyet tamamlanmış vaziyette iken 11.06.2019 tarih ve 2019/3-B-16 sayılı yapı tatil tutanağı ile mühürlenmek suretiyle durdurulmuştur. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. Maddesinin hükmü gereğince toplam 264 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 6,973704 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 5.523,17 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Ayşe U.'ya 5.523,17 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

NEZEGÜL İ.'YE PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Selimpaşa Mahallesi, 2053. Sokak, 1142 ada 8 parsel bilgileri belirtilen yere 15.04.2019 tarih 776287 sayılı vatandaş dilekçesine istinaden mahallen yapılan kontrolde, 4 Nolu Bağımsız Bölümde onaylı mimari projesine aykırı olarak yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde katta büyümeler yapılarak kapalı alan ve teras oluşturulduğu tespit edilerek mühürlenmiş olup, 06.05.2019 tarih ve 2019/3-C-18 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 12/06/2019 tarihli tutanakta 06.05.2019 tarih ve 2019/3-C-18 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılığın giderilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Nezegül İ.'ye 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

NURAN Ç.'A PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Ortaköy Mahallesi, 659 ada 1 parsel bilgileri verilen yere ait 25/03/2019 tarih ve 768122 sayılı vatandaş dilekçesine istinaden mahallen yapılan kontrolde yapı tatil tutanağında krokide alan ve ölçüleri verilen şekilde kaçak ve ruhsatsız olarak basit yapılar yapıldığı tespit edilmiş olup, 26/04/2019 tarih ve 2019/3-C-3 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 12/06/2019 tarihli tutanakta 26/04/2019 tarih ve 2019/3-C-3 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılıkların yıkılarak veya yapı ruhsatı düzenlenerek yasal hale getirilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Nuran Ç.'a 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

RAMİZ S.'E PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Fener Mahallesi 79 parsel yazılı yere mahallen yapılan kontrolde kaçak ve ruhsatsız olarak yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde çelik konstrüksiyon taşıyıcı karkas oluşturularak yapı yapıldığı tespit edilmiş olup, 09/05/2019 tarih ve 2019/3-C-23 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 12/06/2019 tarihli tutanakta 09/05/2019 tarih ve 2019/3-C-23 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Ramiz S.'e 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

RABİYE Ş.'A PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Akören Mahallesi 2812 parsel bilgileri verilen yere mahallen yapılan kontrolde kaçak ve ruhsatsız olarak zemin kat, 1. normal kat ve çatı katından oluşan betonarme yapı yapıldığı tespit edilerek kaçak ve ruhsatsız yapı dış sıvası ve boyası tamamlanmış vaziyette mühürlenmiş olup, 02/05/2019 tarih ve 2019/3-C-8 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 12/06/2019 tarihli tutanakta 02/05/2019 tarih ve 2019/3-C-8 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılıkların tamamının yıkılarak veya yapı ruhsatı düzenlenerek yasal hale getirilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Rabiye Ş.'a 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

CEMAL K.'E PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Akören Mahallesi 640 parsel bilgileri verilen yere mahallen yapılan kontrolde kaçak ve ruhsatsız olarak betonarme temel üzerine konteyner ve gölgelik yapıldığı tespit edilmiş olup, 02/05/2019 tarih ve 2019/3-C-7 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 12/06/2019 tarihli tutanakta 02/05/2019 tarih ve 2019/3-C-7 sayılı yapı tatil tutanağına esas aykırılıkların tamamının yıkılarak veya yapı ruhsatı düzenlenerek yasal hale getirilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Celal K.'e 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

ŞUAYİP A.'A PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Bekirli Mahallesi, 271 parsel bilgileri belirtilen yere mahallen yapılan kontrolde yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde kaçak ve ruhsatsız olarak tek katlı prefabrik konut inşaatı yapıldığı tespit edilerek mühürlenmiş olup, 03.05.2019 tarih ve 2019/3-C-13 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 12/06/2019 tarihli tutanakta 03.05.2019 tarih ve 2019/3-C-13 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılığın giderilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Şuayip A.'a 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi. (Silivri Belediyesi)

YORUM YAP