15 Mayıs Encümen kararları

15 Mayıs Encümen kararları

11.06.2019 11:00:11

15 Mayıs 2019 tarihinde toplanan Silivri Belediye Encümeni; Gümüşyaka, Çayırdere, Akören, Semizkumlar, Cumhuriyet ve Fener Mahallelerinde bulunan yapılardaki imar aykırılıklarına ilişkin yasal takipleri neticelendirdi.

Denetimler sonucunda belirlenen ve Volkan Yılmaz Başkanlığındaki Silivri Belediye Encümeni'ne havale edilen imar aykırılıklarına ilişkin oy birliği ile alınan kararlar aynen şu şekilde:

NAZIM E.'E PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Gümüşyaka Mahallesi, 50 ada 1 parsel bilgileri yazılı yerde mahallen yapılan inceleme neticesinde 05/08/1993 tarih ve 1993/88 sayılı yapı ruhsatı 3194 sayılı imar kanunu gereği hükümsüz hale gelen taşınmaz üzerinde ruhsat alınmaksızın yapı tatil tutanağında belirtilen ölçü ve şekilde bina yapıldığı tespit edilerek, 02/04/2019 tarih ve 2019/2-B-9 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 06/05/2019 tarihli tutanakta 02/04/2019 tarih ve 2019/2-B-9 sayılı yapı tatil tutanağındaki ruhsatsız yapının mevcudiyetini koruduğu tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Nazım E.'e 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

GÖNÜL A.'A PARA CEZASI
Çayırdere Mahallesi maliye hazinesi adına kayıtlı olan 746 numaralı parsel üzerine 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'na aykırı olarak Gönül A. tarafından kaçak yapı yapıldığı 07/05/2019 tarihli tutanakla tespit edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 17/12/2009 tarih 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesi gereğince; toplam 171,36 m2 alan imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m2 için 41,842223 TL birim fiyat üzerinden cezai artırımlar ile birlikte hesaplanarak toplam 25.812,30 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanununun 17/12/2009 tarih 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesi gereğince; toplam 23,03 m2 alan imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tebliği uyarınca I. Sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m2 için 6.973,704 TL birim fiyat üzerinden cezai artırımlar ile birlikte hesaplanarak toplam 1.162,28 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17/12/2009 tarih ve 5940 Sayılı Kanunla düzenlenen 42. maddesine göre Gönül A.'a 26.974,58 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

LATİFE Z.'E PARA CEZASI
Akören Mahallesi, 644 parsel bilgileri verilen yere mahallen yapılan kontrolde kullanılır va-

 


ziyette temel betonu üzerine kurulu etrafı ve üzeri trapez saçtan kapatılmış yapı yapıldığı tespit edilerek kaçak ve ruhsatsız yapı mühürlenmiş olup, 08/05/2019 tarih ve 2019/3- C-19 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince toplam 400 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 25.570247 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 28.638,68 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Latife Z.'e 28.638,68 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

AHMET B.'YA PARA CEZASI
Akören Mahallesi, 644 parsel bilgileri verilen yere mahallen yapılan kontrolde zemin kat seviyesinde dış ve iç duvarları örülmüş durumda kaçak ve ruhsatsız olarak betonarme yapı yapıldığı tespit edilerek yapı mühürlenmiş olup 08/05/2019 tarih ve 2019/3-C-20 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince toplam 101.55 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 41.842223 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 11.897,42 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Ahmet B.'ya 11.897,42 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

RAMAZAN B.'A PARA CEZASI
VE YIKIM KARARI
Semizkumlar Mahallesi, 133 ada 1 parsel (Ebubekir Caddesi, No:9 KH) bilgileri yazılı yerde 22/03/2019 tarih ve 767301 sayılı şikayet dilekçesine istinaden mahallen yapılan inceleme neticesinde onaylı mimari projeye aykırı olarak projede açık teras olarak gözüken kısmın yapı tatil tutanağında belirtilen ölçü ve şekilde kullanım alanının arttırılarak kapalı alan haline tespit edilmiş olup, 05/04/2019 tarih ve 2019/2-B-13 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 06/05/2019 tarihli tutanakta 05/04/2019 tarih ve 2019/2-B-13 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılıkların mevcudiyetini koruduğu tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Ramazan B.'a 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

NİHAL D.'E PARA CEZASI
Cumhuriyet Mahallesi, 236 ada 11 parsel bilgileri belirtilen yere mahallen yapılan kontrolde yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde kaçak ve ruhsatsız olarak 1 adet tek katlı ilave yapı yapıldığı, yol cephesinde bulunan mevcut iki katlı yapının kısmen iç ve dış duvarlarının yıkılarak zemin kattan itibaren çelik taşıyıcı kolon yerleştirildiği, zemin katta kolonların beton ile güçlendirildiği, zemin kat ve 1. katta üst döşemelerin çelik karkas ile yapıldığı, ilave tuğla duvarlar örüldüğü tespit edilerek mühürlenmiş olup, 06.05.2019 tarih ve 2019/3-C-16 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince toplam 160.32 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 41.842223 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 18.782,81 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Nihal D.'e 18.782,81 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

ERKAN A.'A PARA CEZASI
Fener Mahallesi, 1473 parsel yazılı yere mahallen yapılan kontrolde, 19/10/2018 tarih ve 2018/4-A-18 sayılı 2 nolu yapı tatil tutanağı düzenlenen yapılarda mührün konuluş amacına aykırı olarak fek edilerek yapı tatil tutanağında krokide A yapısında ahşap oturma çatı yapıldığı ve üzerine ondülin kaplama yapıldığı, B yapısında zemin kat kaba inşaatının tamamlandığı, çatı piyesinin dış ve iç tuğla duvarlarının örüldüğü ve ahşap oturma çatısının yapıldığı tespit edilerek yapı 3. Kez mühürlenmiş olup, 06/05/2019 tarih ve 2019/3-C-14 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. A yapısı için; 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; c fıkrasının 5. Bendine istinaden para cezası 2 katı alınacağı hükmü gereğince; daha önceden 19/10/2019 tarih ve 2018/4-A-18 sayılı 2 nolu yapı tatil tutanağı ile mührün konuluş amacına aykırı olarak alan artırımı yapılmadan, inşai faaliyete devam edilerek ahşap oturma çatı yapıldığı ve üzerine ondülin kaplama yapılmış vaziyette alan artışına sebep olmadığından, 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesine istinaden alan artışına girmeyen imalatların yaklaşık maliyetinin %20'si ceza tutarı olarak hesaplanacağı belirtildiğinden bu sebeple Çevre ve Şehircilik Bakanlığın yayınladığı 2018 birim fiyat cetvellerinden faydalanılarak yapılan imalatların yaklaşık maliyetinin hesaplanarak %20'si olan ceza tutarı 7.953,21 olarak belirlenmiş olup cezai artırımları ile hesaplanarak yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiğinden toplam 44.537,98 TL'nin; B yapısı için; 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; c fıkrasının 5. Bendine istinaden para cezası 2 katı alınacağı hükmü gereğince; toplam 140 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 41.842223 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 32.804,30 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Erkan A.'a 77.342,28 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Haber Merkezi

YORUM YAP