Encümenden aykırı yapılara müdahale

Encümenden aykırı yapılara müdahale

29.07.2016 10:27:53

İmar Zabıta Amirliği ekiplerinin kaçak ve izinsiz yapılaşma ile etkin mücadelesine kendisine düşen ödev ve sorumluluklar ile katkıda bulunan Silivri Belediye Encümeni, İmar Kanunu hükümlerine uymayan vatandaşlara idari yaptırım uygulamaya devam ediyor.

Silivri Belediye Encümeni, modern kent gelişimini sağlamak için ruhsatsız yapılaşma faaliyetlerine geçit vermeme kararlılığını sürdürüyor. 16 Haziran 2016 tarihinde Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar öncülüğünde bir araya gelen Encümen yetkilileri, bu doğrultuda bir dizi karar aldı.


ERTEL'E PARA VE YIKIM CEZASI
Silivri İlçesi, Gazitepe Mahallesi 23 parsel yazılı yerde mahallen yapılan kontrolde; Orhan ERTEL tarafından 12.10x12.10 metre ebatlarında temel seviyesinde 2 adet kaçak ve ruhsatsız yapı tespit edilmiş olup, tespit edilmiş olup, 2/05/2016 tarih ve 2016/4-5 sayılı Yapı Tatil Tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere İkibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde Dört bin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde Altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından Orhan ERTEL'e 2.000,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

ECEMİŞ'E, DİNAR'A, GÜÇLÜ'YE PARA VE YIKIM CEZASI
Silivri İlçesi, Semizkumlar Mahallesi 779 parsel yazılı yere 26.01.2016 tarih ve 239063 sayılı, 12.01.2016 tarih ve 287799 sayılı, 29.02.2016 tarih ve 306703 sayılı şikayet dilekçelerine istinaden mahallen yapılan kontrolde ruhsat ve eki olan onaylı mimari projesine aykırı olarak 1,2,3 nolu bağımsız bölümlere Yapı Tatil Tutanağında belirtilen ölçülerde eklenti yapıldığı tespit edilmiş olup, 02/05/2016 tarih ve 2016/4-9 sayılı yeni yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere İkibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde Dört bin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde Altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından 1 nolu bağımsız bölüm maliki Osman ECEMİŞ'e 2.000,00 TL, 2 nolu bağımsız bölüm maliki Nimet DİNAR'a 2.000,00 TL, 3 nolu bağımsız bölüm maliki Battal GÜÇLÜ'ye 2.000,00 TL, para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

MERTCAN DIŞ TİC.'E PARA CEZASI
Silivri İlçesi, Yeni Mahalle 1756 ada 1 parsel yazılı yere mahallen yapılan kontrolde Mertcan Dış Tic. ve Teks. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından kaçak ve ruhsatsız olarak yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde tek katlı yapı yapıldığı ve 3.00x7.00 metre ebatlarında konteynır konulduğu 08/06/2016 tarih ve 2016/5-13 sayılı yeni yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. Konteyner için; 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 21 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 4,742135 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 790,36 TL nin; tek katlı yapı için; 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 354 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 28.452812 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 30,216.89 TL nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre, Konteyner için, Mertcan Dış Tic. ve Teks. San. Tic. Ltd. Şti.'ne 790,36 TL. Tek katlı yapı için Mertcan Dış Tic. ve Teks. San. Tic. Ltd. Şti.'ne 30.216,89 TL para cezasının tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

NURGÜL ALTUNTAŞ'A, HALİL VE CENGİZ YILDIRIM'A PARA CEZASI
Silivri İlçesi, Balaban Mahallesi 507 ada 6 parsel yazılı yere mahallen yapılan kontrolde 8,70x5.00 metre ölçülerinde yer betonu üzerine iki adet güç istasyonu ve 1 adet baz kulesi kurulduğu tespit edilmiş olup, 09/06/2016 tarih ve 2016/5-15 sayılı Yapı Tatil Tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 43,50 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 4.742135 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 790,36 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Nurgül ALTUNTAŞ'a 263,45 TL, Halil YILDIRIM'a 263,45 TL, Cengiz YILDIRIM'a 263,46 TL para cezasının tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.


YORUM YAP