Tapu yerinin bedeli Belediyenin vergi borcundan düşülecek

Tapu yerinin bedeli Belediyenin vergi borcundan düşülecek

05.02.2021 17:48:18

Silivri Belediye Meclisi, Şubat ayı ikinci oturumunda Tapu Binası yerinin Maliye Bakanlığına, belediyenin vergi borçları mahsuplaşması karşılığında satışını onayladı.

Mülkiyeti belediyemize ait Piri Mehmet Paşa Mahallesi 1546 ada 1 parsel sayılı taşınmazın (Tapu binasının yeri), 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkında Kanunun 8. Maddesi hükmü gereğince Vergi Borçlarımıza karşılık Maliye Bakanlığı'na satışı (mahsuplaşma) Silivri Belediye Meclisinden oybirliği ile geçti.

TAPU YERİNİN MALİYE BAKANLIĞINA 3.303.370,00 TL. BEDELLE SATIŞI/VERGİ BORÇLARINA KARŞILIK MAHSUPLAŞMASI ONAYLANDI

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/01/2021 tarih 1094091 sayılı yazısı ile Meclis gündemine getirdiği konunun incelemesi ve Plan ve Bütçe Komisyonunun görüşünü Başkanı Salim Çavdar şöyle açıkladı: “Silivri Belediye Meclisinin 01/02/2021 tarihli toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti belediyemize ait Piri Mehmet Paşa Mahallesi 1546 ada 1 parsel sayılı taşınmaz 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında Resmi Kurum alanında kaldığından, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkında Kanunun 8. Maddesi hükmü gereğince vergi borçlarımıza karşılık satın alınması talep edilmiştir.

Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Marmara Emlak Müdürlüğü'nün 22/01/2021 tarih 125975 sayılı yazısı ile Belediyemizin vergi borcundan mahsup edilmek üzere, 4734 sayılı kamu ihale kanununun 6 ncı maddesine göre oluşturulan komisyonca vergi borcuna mahsuben bahsi geçen 1546 ada 1 parsel sayılı 471,91m2 alanlı taşınmazın toplam 3.303.370,00 TL. satış bedeli üzerinden Maliye Bakanlığınca satın alınmasına muvafakat edilip edilmediğinin bildirilmesinin talep edildiği görülmüştür.

KOMİSYON GÖRÜSÜ

Silivri Belediye Meclisinin 01/02/2021 tarihli toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Piri Mehmet Paşa Mahallesi 1546 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında Resmi Kurum alanında kaldığından, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkında Kanunun 8. Maddesi hükmü gereğince Vergi Borçlarımıza karşılık  toplam 3.303.370,00 TL. satış bedeli üzerinden Maliye Bakanlığına satılması 5393 sayılı kanunun 15/h ve 18/e maddeleri gereğince komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.”

 

  

 

 

 


YORUM YAP