Encümenden ağır imar hesabı (devam)

Encümenden ağır imar hesabı (devam)

29.09.2016 08:33:51

Silivri Belediye Encümeni, kaçak ve imara aykırı yapılaşmalar hakkında yasanın öngördüğü cezai kararların uygulanması hususunda gerekli hassasiyeti göstermeye devam ediyor.

8 Eylül 2016 tarihinde Özcan Işıklar Başkanlığında toplanan Belediye Encümeni, İmar Kanunu uyarınca ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapılar hakkında uygulanacak olan işlemlere ilişkin bir dizi konuyu karara bağladı.

PARA CEZASI VE YIKIM KARARI VERİLDİ
Silivri İlçesi, Balaban Mahallesi 222 ada 1 parsel (Muhabbet Sokak No: 4) açık adresi yazılı yerde yapılan kontrolde, yapı ruhsat süresi dolmasından dolayı ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen, Süleyman EVRENSEL tarafından mevcut zemin katlı yapının üzerine 1. Normal katta ve çatı katında inşaat çalışmasına devam edildiği tespit edilerek 02/08/2016 tarih ve 2016/6-14 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere İki bin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde Dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde Altı bin Türk Lirası idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından Süleyman EVRENSEL'e 2.000,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
***
Silivri İlçesi, Balaban Mahallesi 188 ada 6 parsel (Kırsal Sokak No:3) ve adres bilgileri yazılı yerde mahallen yapılan incelemeler neticesinde onaylı mimari projeye aykırı olarak 6 ve 7 numaralı bağımsız bölüme bağlı çatı piyeslerinin 3. Normal katlar ile bağlantıları kesilerek ayrı bağımsız bölümler haline getirildiği, yapı tatil tutanağında krokide gösterildiği şekilde çatı örtüsünün açılarak kullanım alanını büyütecek şekilde yeniden düzenlendiği tespit edilerek, söz konusu faaliyet tamamlanmadan çatı örtüsünün tamamı kapatılmış ve sıvası yapılmamış halde yapı tespit edilerek 27/07/2016 tarih ve 2016/6-8 sayılı yeni yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere İkibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde Dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde Altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından 6 nolu bağımsız bölüm maliki için Cemil YILDIRIM'a 2,000.00 TL, 7 nolu bağımsız bölüm maliki için Yaşar AYDEMİR'e 2,000.00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

Haber Merkezi

YORUM YAP