Belediye Encümenin 7 Nisan kararları

Belediye Encümenin 7 Nisan kararları

22.04.2016 11:59:11

Tescil, pazar yeri tezgah talebi düzenlemelerinin yanı sıra imar denetimleri ve kiralama işlemleri 7 Nisan tarihli oturumlarında encümen üyelerinin karara bağladığı konular arasındaydı.
Çıkan kararların bir kısmı şu şekilde:
“Balaban Mahallesi 487 ada 9 parselle ilgili 01/03/2016 tarih ve 307668 sayılı dilekçeye istinaden yapılan kontrolde Fikret Yıldırım tarafından kaçak ve ruhsatsız olarak 9.80x5.30 metre ölçülerinde alüminyum profilden baraka yapıldığı tespit edilmiş olup, 22/03/2016 tarih ve 2016/2-16 sayılı Yapı Tatil Tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 51.94 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 4,742135 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 790.36 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre, Fikret Yıldırım'a 790,36 TL para cezasının tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
&&&
Akören Mahallesi, 1152 parsel üzerinde 12x12 ebatlarında temel betonu döküldüğü zemin kat kolonlarının kalıp seviyesinde olduğu tespit edilerek 28/12/2015 tarih ve 2015/8 sayılı yapı tatil tutanağı ile mühürlenmiştir. 18/02/2016 tarihinde mahallen yapılan kontrolde zemin kat imalatının bittiği, dış beden duvarlarının örüldüğü, zemin kat tabliye betonunun döküldüğü tespit edilerek ikinci defa mühürlenmek suretiyle 18/02/2016 tarih ve 2016/1-23 sayılı Yapı Tatil Tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere İkibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 4 Bin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 6 Bin Türk Lirası idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından Sultan Saltık'a 2 Bin TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
&&&
Semizkumlar Mahallesi, Sakarya Caddesi, Erguvan Sokak, 1657 parselin ait bahçe duvarının 1656 parsele tecavüzlü olduğu tespit edilmiştir. İlgi yıkım oluru gereği; bahse konu tecavüzlü duvar 775 Sayılı Gecekondu Kanununa göre Belediyemiz ekiplerince 22/03/2016 Salı günü yıkım işlemi gerçekleştirilmiş olup, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 164.48 TL yıkım masrafı hesaplanmıştır. Bu nedenle; 775 sayılı Gecekondu Kanunun 23. maddesinde “…Sahiplerince yıkılmayan veya yıktırılmayan gecekondular, yıkma masrafı % 10 fazlasıyla kendilerinden alınmak üzere belediyelerce yıktırılır” denildiğinden 164.48 TL olarak hesaplanan yıkım masrafının Muharrem Sever ve Selva Öztürk adına tahakkuk ve tahsilat yapılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
&&&
Akören Mahallesi 109 ada 2956 parsel üzerinde mahallen yapılan kontrolde Murat Uz tarafından 8.70x14.70 metre ebatlarında temel betonu yapılarak üzerine tek katlı prefabrik konut yapıldığı, ayrıca 4.30x4.50 metre ebatlarında beton dökülerek üzerine tek katlı ahşap yapıldığı, tespit edilerek tespit edilmiş olup, 18/02/2016 tarih ve 2016/1-22 sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile mühürlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 2 Bin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 4 Bin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 6 Bin Türk Lirası idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından Murat Uz'a 2 Bin TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
&&&
Çayırdere Mahallesinde, maliye hazinesi adına kayıtlı olan 773 numaralı parsel üzerine 775 Sayılı Gecekondu Kanununa aykırı olarak Mehmet Bıyıklıoğlu tarafından kaçak yapı yapıldığı 02/04/2016 tarihli tutanakla tespit edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 17/12/2009 tarih 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesi gereğince; toplam 56 m2 alan imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m2 için 28,452812 TL birim fiyat üzerinden cezai artırımlar ile birlikte hesaplanarak Mehmet Bıyıklıoğlu'na toplam 5.736,09 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17/12/2009 tarih ve 5940 Sayılı Kanunla düzenlenen 42. maddesine göre Mehmet Bıyıklıoğlu'na 5 bin 736,09 TL para cezasının tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
&&&
Çayırdere Mahallesinde, maliye hazinesi adına kayıtlı olan 718 numaralı parsel üzerine 775 Sayılı Gecekondu Kanununa aykırı olarak Mustafa Atar tarafından 8,5x10 metre ebatlarında kaçak olarak prefabrik yapı yapıldığı 02/04/2016 tarihli tutanakla tespit edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 17/12/2009 tarih 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesi gereğince; toplam 85 m2 alan imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m2 için 28.452812 TL birim fiyat üzerinden cezai artırımlar ile birlikte hesaplanarak Mustafa Atar'a toplam 8.464,71 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17/12/2009 tarih ve 5940 Sayılı Kanunla düzenlenen 42. maddesine göre Mustafa Atar'a 8 Bin 464,71 TL para cezasının tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
&&&
Çayırdere Mahallesinde, maliye hazinesi adına kayıtlı olan 982 numaralı parsel üzerine 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'na aykırı olarak Ahmet Türkoğlu tarafından 7,60x10 metre ebatlarında kaçak olarak yapı yapıldığı 02/04/2016 tarihli tutanakla tespit edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 17/12/2009 tarih 5940 Sayılı Kanunla değişik 42.maddesi gereğince; toplam 76 m2 alan imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m2 için 28.452812.-TL birim fiyat üzerinden cezai artırımlar ile birlikte hesaplanarak Ahmet Türkoğlu'na toplam 7.784,69 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17/12/2009 tarih ve 5940 Sayılı Kanunla düzenlenen 42. maddesine göre Ahmet Türkoğlu'na 7 bin 784,69 TL para cezasının tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
&&&
Sancaktepe Mahallesi 404 ada 1 parsel üzerinde şikayet dilekçesine istinaden mahallen imar arşiv dosyasında ve mahallen yapılan kontrolde İbrahim Köksal tarafından 30/11/1988 tarih ve tasdikli mimari projesinde gözüken A5 blok aykırı olarak; arka cephe zemin kat mutfak balkonunun kapatılarak ve büyüterek mutfak hacmine dahil edildiği tespit edilmiş olup, 26/02/2016 tarih ve 2016/2-2 sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile mühürlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 2 Bin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 4 Bin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 6 Bin Türk Lirası idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından İbrahim Köksal'a 2 Bin TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

YORUM YAP