21 Mart Belediye Encümeni kararları

21 Mart Belediye Encümeni kararları

12.04.2019 13:43:45

21 Mart 2019 tarihinde toplanan Silivri Belediye Encümeni; Semizkumlar, Büyükkılıçlı, Akören, Fener, Ortaköy ve Çeltik Mahallelerinde bulunan yapılardaki imar aykırılıklarına ilişkin yasal takipleri neticelendirdi.

Yerel seçim öncesinde denetimler sonucunda belirlenen ve Özcan Işıklar Başkanlığındaki Silivri Belediye Encümeni'ne havale edilen imar aykırılıklarına ilişkin oy birliği ile alınan kararlar aynen şu şekilde:

BÜLENT Ö.'E PARA CEZASI
VE YIKIM KARARI
Ortaköy Mahallesi, 601 parsel bilgileri yazılı yere mahallen yapılan kontrolde 24.09.2018 tarih ve 2018/2-A-25 sayılı 1 nolu yapı tatil tutanağının konuluş amacına aykırı olarak mühür fek edilerek inşai faaliyete devam edildiği tespit edilmiştir. Yapı tatil tutanağında ki krokide belirtilen ebatlarda çatı örtüsünün tamamlandığı, yağmur oluklarının takıldığı, kapı ve penceresinin takıldığı tespit edilerek inşai faaliyet 17.12.2018 tarih ve 2018/8-A-12 sayılı yapı tatil tutanağı ile 2. kez mühürlenmek suretiyle durdurulmuştur. (yapı kilitli olduğundan içerisine girilememiştir.) 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 20/03/2019 tarihli tutanakta 17.12.2018 tarih ve 2018/8-A-12 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılığın giderilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Bülent Ö.'e 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KADRİYE S.'A PARA CEZASI 
Fener Mahallesi, 5135 parselde kaçak ve ruhsatsız olarak inşaat yapıldığından 21/12/2018 tarihli ve 2018/8-A-14 sayılı Yapı Tatil Tutanağı, 23/12/2018 tarihli ve 2018/8-A-15 sayılı Yapı Tatil Tutanağı, 25/12/2018 tarihli ve 2018/8-A-16 sayılı Yapı Tatil Tutanağı, 31/12/2018 tarihli ve 2018/8-A-24 sayılı Yapı Tatil Tutanağı ve 25/01/2019 tarihli ve 2019/1- C-9 sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile 5 kez mühürlenen yapının mahallinde yapılan kontrolde mühürlerin konuluş amacına aykırı olarak mühür fek edilerek inşai faaliyete devam edildiği, Yapı Tatil Tutanağındaki krokide alan ve ölçü bilgileri belirtildiği gibi dış cephe montalamasının tamamlandığı, dış cephe boyasının tamamlandığı ve kapı penceresinin takıldığı tespit edilmiş olup, 06/03/2019 tarihli ve 2019/2-C-8 sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile 6. defa mühürlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin c fıkrasının 5. bendine istinaden para cezası 2 katı alınacağı hükmü gereğince; yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, A grubuna girdiği ve cezai artırımları ile hesaplanarak 34.031,64 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre, Kadriye S.'a 34.031,64 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

AYHAN Ç.'A PARA CEZASI
Çeltik Mahallesi, 457 parsel yazılı yere şikayet dilekçesine istinaden mahallen yapılan kontrolde, 11x90 metre ebatlarında tek katlı çelik konstrüksiyondan ruhsatsız yapı yapıldığı tespit edilmiş olup, 07/03/2019 tarih ve 2019/2-B-4 er dilekçesi ve 15/02/2019 tarih ve 751663 sayılı dilekçeye istinaden mahallen yapılan kontrolde, sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince toplam 990 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca II. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 25.570247 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 70.880,72 TL nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Ayhan Ç.'a 70.880,72 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi. 
Haber 
Merkezi


YORUM YAP