Silivri Encümeninin 6 Ekim gündemi

Silivri Encümeninin 6 Ekim gündemi

25.10.2016 12:02:08

6 Ekim 2016 tarihinde Özcan Işıklar Başkanlığında toplanan Silivri Belediye Encümeni gündemindeki konuları karara bağladı.

Tescil, pazar yeri, iş yeri ruhsat denetimleri, kira zamları, büfe talepleri, imar cezaları, dilencilik kabahati, memur ikramiyeleri Encümenin kararlaştırdığı konular arasındaydı. İşte Encümenin 6 Ekim kararlarından örnekler:
“Küçük Sinekli Mahallesi, 115 parsel (Taşova Sokak) yazılı yerde mahallen yapılan kontrolde; Abdülmecit Han Vakfı tarafından 7,70x13,90 metre ölçülerinde temel betonu üzerine ruhsatsız olarak bir katlı prefabrik yapı yapıldığı tespit edilmiş olup, 23/08/2016 tarih ve 2016/7-4 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 2 Bin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 4 Bin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 6 Bin Türk Lirası idari para cezası verilir” denilmektedir.
Bu nedenle; mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından Abdülmecit Han Vakfına 2.000,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
&&&
Mimarsinan Mahallesi, 1473 ada, 8 parsel (Cansever Sokak) üzerinde Mehmet Gümüş tarafından ne zaman yapıldığı belirlenemeyen kaçak ve ruhsatsız olarak 3,5x1,8 metre ebatlarında prefabrik yapı yapıldığı, Erol Doğan ve Hiss. tarafından ne zaman yapıldığı belirlenemeyen kaçak ve ruhsatsız olarak 10x13,10 metre ebatlarında bir katlı mesken yapıldığı tespit edilmiş olup, 22/09/2016 tarih ve 2016/8-8 sayılı Yapı Tatil Tutanağı tanzim edilmiştir. Prefabrik yapı için; 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42.maddesinin hükmü gereğince; toplam 6.3 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 4,742135 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 790,36 TL'nin; Mesken yapı için; 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42.maddesinin hükmü gereğince; toplam 131 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 13.045,61 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. maddesine göre, 131/2366 hisseye sahip Cemal Abay'a 821,55 TL, 131/2366 hisseye sahip Rıfat Yazıcı'ya 821,55 TL, 131/2366 hisseye sahip Fevziye Bozkurt'a 821,55 TL, 131/2366 hisseye sahip Fatma (Özçolak) Dikmen'e 821,55 TL, 131/2366 hisseye sahip Nigar (Sözeri) Köseler'e 821,55 TL, 131/2366 hisseye sahip Nuray (Özgün) Karacan'a 821,55 TL, 131/2366 hisseye sahip Gönül Karaaslan'a 821,55 TL, 131/2366 hisseye sahip Engin Beceren'e 821,55 TL, 131/2366 hisseye sahip Fikri Başaran'a 821,55 TL, 131/2366 hisseye sahip Merhum Mustafa Akbay varisi eşi Ruzkat Akbay'a 821,55 TL, 393/2366 hisseye sahip Erol Doğan'a 2.266,19 TL, 131/4732 hisseye sahip Lütfi Bayraktar'a 460,41 TL, 131/4732 hisseye sahip Birol Uzun'a 460,41 TL, 131/2366 hisseye sahip Bilgen Zorlu'ya 821,55 TL, prefabrik sahibi ve 131/2366 hisseye sahip Mehmet Gümüş'e 1.611,91 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
&&&
Büyük Kılıçlı Mahallesi, 88 parsel bilgileri yazılı yerde yazılı yere mahallen yapılan kontrolde Sami Arat tarafından yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde ruhsatsız olarak prefabrik yapı yapıldığı tespit edilmiş olup, 26/09/2016 tarih ve 2016/8-11 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir.
3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 24 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 4,742135 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 790,36 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Sami Arat'a 790,36 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
&&&
Büyük Kılıçlı Mahallesi, 2115 parsel yazılı yerde mahallen yapılan kontrolde Şener Meriç tarafından yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde ruhsatsız ve kaçak prefabrik yapı tespit edilmiş olup, 26/09/2016 tarih ve 2016/8-10 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 42 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 4,742135 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 790,36 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Şener Meriç'e 790,36 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
&&&
Büyük Çavuşlu Mahallesi 1698 parsel (Yahya Kemal Beyatlı sokak) yazılı yerde ruhsatsız olarak 12,40x12,40 metre ölçülerinde yer betonu yapılmasından dolayı 21/07/2016 tarih ve 2016/6-5 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. Ancak; 18/08/2016 tarih ve 1354 sayılı Encümen Kararına istinaden İmar arşiv dosyasında yapılan inceleme neticesinde İmar Cezası Hesaplama Raporunda toplam para cezası tutarının 2,260.37 TL olduğu tespit edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 153.76 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 4,742135 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 2,260.37 TL'nin; Bu nedenle; 18/08/2016 tarih 1354 sayılı Encümen Kararı ile Çiler Günday'a kesilen 11.694,11 TL para cezasının iptal edilerek tahakkuk terkin işleminin yapılması ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Çiler Günday'a 2.220,37 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
&&&
Selimpaşa Mahallesinde 50000 m2, Değirmenköy Mahallesi 12500 m2, Çanta Mahallesi 4000 m2 ve Gümüşyaka Mahallesinde 28000 m2 Belediyemize ait olan yeşil alanlarda bulunan çam ağaçları kozalaklarının pazarlık usulü ihale sureti ile satışı için, Belediye Başkanının 03/10/2016 tarihli onayına istinaden 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 51/a maddesi gereğince, encümenimiz 06/10/2016 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10.00'da toplantı salonunda toplandı. Söz konusu ihaleye Adnan Engin ve Gürsün Ünlüyol'un katıldığı ve istenilen evrakların da eksiksiz olduğu anlaşılmıştır. Yapılan pazarlık neticesinde 6.000,00 TL muhammen bedelli çam ağaçları kozalaklarını 7.000,00 TL'ye arttıran Gürsün Ünlüyol'un teklifi uygun görülerek, ihale bedelinin belediyemize peşin ödenmesine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
&&&
Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait olan ve S.S. 107 Nolu Yeni Marmara Ereğlisi Minibüs ve Otobüs Taş. Koop. tarafından, 28.09.2004 tarihli Kira Sözleşmesi ile kiralanan Alibey Mahallesi, 413 ada 28 parseldeki Silivri Terminali 115 nolu Bilet Satış Gişesinin kira süresinin 1 (bir) yıllığına uzatılarak (01.10.2016 - 30.09.2017 dönemi) aylık kira bedelinin 1.750,00 TL'ye arttırılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
&&&
Mülkiyeti Silivri Belediyesi'ne ait olan ve Silivri Kuzey Kafkas Kültür Derneği tarafından, 02.10.2014 tarihli Kira Sözleşmesi ile kiralanan, P.M.Paşa Mahallesi, 21 Ada 26 Parseldeki Hatipoğlu İş Merkezi, 6 nolu dükkanın kira süresinin 1 (bir) yıllığına uzatılarak (01.10.2016 - 30.09.2017 dönemi) aylık kira bedelinin 130,00 TL'ye arttırılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
&&&
Altan Tuna tarafından, 01.10.2011 tarihli Kira Sözleşmesi ile kiralık olarak işletilen Seymen Mahallesi, 1617 parseldeki dükkanın kira süresinin 1 (bir) yıllığına uzatılarak (01.10.2016-30.09.2017 dönemi) aylık kira bedelinin 205,00 TL'ye arttırılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
&&&
Silivri Terminali Büfe İşletmeciliği San. Tic. Ltd. Şti. tarafından kiralık olarak işletilen Silivri Terminali 18 nolu Büfenin kira süresinin, 1 (bir) yıllığına uzatılarak (01.10.2016 -31.09.2017 dönemi) aylık kira bedelinin 2.100,00 TL'ye arttırılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
&&&
Akören Mahallesi 2468 parsel (Keser Sokak No: 5) yazılı yere mahallen yapılan kontrolde; Ramazan Yalçın ve Hissedarları tarafından ilgi parselde tek katlı yapının yıkılarak yerine zemin, 1. Normal kat ve çatı arasından oluşan betonarme yapı yapıldığı tespit edilmiştir. Tespit sırasında yapın fiziki durumu; zemin ve 1. Normal katta iç ve dış tuğla duvarların örüldüğü, binan çatı kısmında kısmen duvarların örüldüğü, bina dış cephe kaba sıvasının yapıldığı, tespit edilerek 07/06/2016 tarih ve 2016/5-10 sayılı Yapı Tatil Tutanağı tanzim edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre, 10/16 hisseye sahip Ramazan Yalçın'a 18,155.74 TL, 3/16 hisseye sahip Bahar Taşcı'ya 5,446.72 TL, Mehmet Yalçın'a 5,446.72 TL para cezası kesilmesi için Encümene havalesi yapılmıştır. Ancak; mahallen yapılan kontrollerde inşai faaliyete devam edildiği, Zemin, 1. Normal kat ve çatı katında iç cephe alçı sıvalarının yapıldığı, merdiven mermerlerinin yapıldığı, pvc doğramalarının takıldığı, dış cephede montalama işlemine başlandığı, çatı örtüsünde membran işleminin tamamlandığı, bina içinde şap ve kısmen seramik işleminin yapılarak mührün fek edildiği tespit edilmiş olup, 30/06/2016 tarih ve 2016/5-24 sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile faaliyet ikinci kez mühürlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanun ile değiştirilen 42.maddesinin c fıkrasının 5. bendinde istinaden para cezası 2 katı alınacağı hükmü gereğince; toplam 340.32 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 28.452812 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 58.098,36 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre, 10/16 hisseye sahip Ramazan Yalçın'a 36.311,48 TL, 3/16 hisseye sahip Bahar Taşcı'ya 10.893,44 TL, Mehmet Yalçın'a 10.893,44 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
&&&
Akören Mahallesi 2468 parsel (Keser Sokak No: 5) yazılı yere mahallen yapılan kontrolde; Ramazan Yalçın ve Hissedarları tarafından ilgi parselde tek katlı yapının yıkılarak yerine zemin, 1. Normal kat ve çatı arasından oluşan betonarme yapı yapıldığı tespit edilmiştir. Tespit sırasında yapın fiziki durumu; zemin ve 1. Normal katta iç ve dış tuğla duvarların örüldüğü, binan çatı kısmında kısmen duvarların örüldüğü, bina dış cephe kaba sıvasının yapıldığı, tespit edilerek 07/06/2016 tarih ve 2016/5-10 sayılı Yapı Tatil Tutanağı tanzim edilmiş olup, 09/06/2016 tarih ve 922 sayılı Encümen Kararı ile Ramazan Yalçın'a 5.446,72 TL, Bahar Taşcı'ya 5.446,72 TL, Mehmet Yalçın'a 18.155,74 TL imar para cezası kesilmiştir. Ancak; İmar arşiv dosyasında yapılan inceleme sonucunda; Tapu kayıtlarında 10/16 hisseye sahip Ramazan Yalçın'a kesilen 5.446,72 TL ve 3/16 hisseye sahip Mehmet Yalçın'a 18.155,74 TL imar para cezasının sehven kesildiği tespit edildiğinden 09/06/2016 tarih ve 922 sayılı Encümen Kararının iptal edilerek tahakkuk terkin işleminin yapılması ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre, 10/16 hisseye sahip Ramazan Yalçın'a 18.155,74 TL, 3/16 hisseye sahip Bahar Taşcı'ya 5.446,72 TL, 3/16 hisseye sahip Mehmet Yalçın'a 5.446,72 TL imar para cezasının tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
&&&
Akören Mahallesi, 2468 parsel (Keser Sokak No: 5) yazılı yere mahallen yapılan kontrolde; Ramazan Yalçın ve Hissedarları tarafından ilgi parselde tek katlı yapının yıkılarak yerine zemin, 1. Normal kat ve çatı arasından oluşan betonarme yapı yapıldığı tespit edilmiştir. Tespit sırasında yapın fiziki durumu; zemin ve 1. Normal katta iç ve dış tuğla duvarların örüldüğü, binan çatı kısmında kısmen duvarların örüldüğü, bina dış cephe kaba sıvasının yapıldığı, tespit edilerek 07/06/2016 tarih ve 2016/5-10 sayılı Yapı Tatil Tutanağı tanzim edilmiş olup, 14/07/2016 tarih ve 1142 sayılı Encümen Kararı alınmıştır. Ancak; İmar arşiv dosyasında yapılan incelemede 14/07/2016 tarih ve 1142 sayılı Encümen Kararının sehven alındığı tespit edilmiş olup, bahse konu Encümen Kararının iptaline encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
&&&
20/05/2016 tarih ve 804 sayılı Encümen Kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 10/03/2015 tarih ve 46944 sayılı İnşaat Faaliyetleri ile ilgili 2015-03 Genelge yazısı gereğince 15 Mayıs-15 Ekim 2016 tarihlerini kapsayan süre içerisinde hafta içi ve Cumartesi 08:30-18:00 saatleri arasında çalışma yapılmasına, Pazar günleri her türlü inşaat faaliyetinin yapılmamasına karar verilmiştir. Ancak; Zabıta Müdürlüğümüzün 17/08/2016 tarihli ve 305-E.371005 sayılı yazısı ve ekinde bulunan 12/08/2016 tarihli Tutanakta; Silivri İlçesi, Yeni Mahalle, Mehmet Silivrili Caddesi üzerinde Fecri Tanışman tarafından inşaat çalışma saatlerine uymadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle; 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 36. Maddesinin ikinci bendine “Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye bin Türk Lirasından 5 Bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.” Denildiğinden Fecri Tanışman'a 2.000,00 TL para cezasının tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
&&&
Büyük Çavuşlu Mahallesi, 3687 parsel yazılı yerde mahallen yapılan kontrollerde Feyaz Eraslan tarafından yapı tatil tutanağında belirtilen ölçülerde temel betonu dökülüp üzerine tuğla duvar yapıldığı tespit edilmiş olup, 04/10/2016 tarih ve 2016/8-14 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 240 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 4,742135 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 4.324,83 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Feyaz Eraslan'a 4.324,83 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

YORUM YAP