Silivri Encümeninin 20 Nisan kararları (devam)

Silivri Encümeninin 20 Nisan kararları (devam)

24.05.2017 11:07:45

20 Nisan 2017 tarihinde Özcan Işıklar Başkanlığında toplanan CHP'li Meclis Üyeleri Süheyl Kırkıcı, Mümin Koçoğlu ve Devrim Uzun, Yazı İşleri Müdürü Sedat Yüken, Mali Hizmetler Müdürü Emre Sarısaltıkoğlu ve Plan ve Proje Müdürü Berrin Papila'dan oluşan encümen gündemindeki konuları ele alarak kararlaştırdı.

Silivri Belediye Encümeninin 20 Nisan kararları şunlar:

ORTAKÖY MAHALLESİ, 832 ada 1 parsel yazılı yere mahallen yapılan kontrolde 2981 sayılı yasa ile ruhsat ve iskanlı sayılan mevcut binalara ilişkin röleve projesi olmaması sebebiyle, 26/03/2015 tarihinde kadastro müdürlüğü tarafından tasdik edilen yola terk folyelerinde işli mevcut binalara ilave olarak yapı tatil tutanağında belirtilen ölçülerde, kaçak ve ruhsatsız olarak çalışma tespit edilmiş olup, 11/04/2017 tarih ve 2017/5-6 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 860 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca II. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 18,053784 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 43.473,51 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre M. Plastik İç Ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketine 43.473,51 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
SEMİZKUMLAR MAHALLESİ, 82 parsel (Yıldırımlar Sokak No: 4) yer ile ilgili 23/03/2017 tarih ve 453880sayılı şikayet dilekçesine istinaden mahallen yapılan incelemeler neticesinde 21/02/2017 tarih ve 2017/2-3 sayılı yapı tatil tutanağı ile mühürlenen yapıda mührün konuluş amacına aykırı olarak inşai faaliyetlere devam edildiği ve yapı tatil tutanağında krokide gösterilen şekil ve ölçülerde sundurma yapıldığı tespit edilmiş olup, 07/04/2017 tarih ve 2017/4-25 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; c fıkrasının 5. Bendine istinaden para cezası 2 katı alınacağı hükmü gereğince; toplam 10,88 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 32,825061 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 1.641,26 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Arzu E.'ya 1.641,26 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
SEMİZKUMLAR MAHALLESİ, 82 parsel (Karınca Sokak No:18) bilgisi yazılı yer ile ilgili 23/03/2017 tarih ve 453880 sayılı şikayete istinaden mahallen yapılan inceleme neticesinde 21/02/2017 tarih ve 2017/3-2 sayılı yapı tatil tutanağı ile mühürlenen yapıda mührün konuluş amacına aykırı olarak inşai faaliyetlere devam edilip yapının tamamlandığı tespit edilmiş olup, 07/04/2017 tarih ve 2017/4-24 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin c fıkrasının 5. Bendine istinaden para cezası 2 katı alınacağı hükmü gereğince; toplam 17,85 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 32,825061 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 2.812,46 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Mehmet S.'a 2.812,46 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
GAZİTEPE MAHALLESİ 159 parsel yazılı yere mahallen yapılan kontrolde Refik E. tarafından kaçak ve ruhsatsız olarak 9.00x10.00 metre ebatlarında temel betonu atıldığı tespit edilmiş olup, 11/04/2017 tarih ve 2017/5-8 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 90 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 4,923759 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 1.240,79 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Refik E.'a 1.240,79 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
GÜMÜŞYAKA MAHALLESİ, 215 ada 4 parsel bilgileri yazılı yerde mahallen yapılan inceleme neticesinde onaylı mimari projeye aykırı olarak yapı tatil tutanağında krokide belirtilen şekilde zemin ve bodrum katta eklenti yapıldığı ve bu katlardan 4992 parsel sayılı taşınmazdaki yapıya geçiş iptal edildiği, 3,50x6,0 metre boyutlarındaki4992 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki yapıda kalan alanın 215 ada 4 parselde bulunan yapıya dahil edilerek aralarından geçiş sağlandığı, normal kattan 11.60x8.00 metre ölçülerindeki çatı kata çıkış yapıldığı (mimari projede çatı katı mevcut değil) tespit edilerek, 14/04/2017 tarih ve 2017/5-12 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 493.51 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 32,825061 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 22.679,29 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Yahya G.'a 22.679,29 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
GÜMÜŞYAKA MAHALLESİ, 4992 parsel bilgileri yazılı yerde mahallen yapılan inceleme neticesinde yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçü ve şekillerde bodrum ve zemin katta eklentiler yapıldığı, normal katta 3 aksı dışında bulunan balkonun 20 cm genişletildiği, 8,00x11,60 metre boyutlarında alan kullanılarak çatı katı yapıldığı tespit edilmiş olup, 14/04/2017 tarih ve 2017/5-11 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 291,5 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 291,5 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 13.395,91 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Yahya G.'a 13.395,91 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
MİMARSİNAN MAHALLESİ, 1401 ada 6 parsel (Mimarsinan Caddesi No: 74) bilgileri yazılı yerde 30/03/2017 tarih ve 62044 sayılı İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısına istinaden mahallen yapılan kontrol neticesinde, onaylı mimari projeye aykırı olarak A1-A2-A3 bloklarda 2. Bodrum katta 8-9 aksı arasındaki 60 cm kısmın yerinde olmadığı, A3 blok 1-9 nolu akslar arasındaki betonarme perdeler 1 aksı üzerinde BL-T aksları arasında bulunan betonarme perdelerin yapılmadığı, dükkan bloğunda F aksı üzerinde 1-12 aksları arasındaki betonarme perdelerin yapılmadığı, asansörün, 5-6 aksı arası mesafenin 30 cm genişletildiği, A-B aksı arası mesafenin 30 cm daraltıldığı, asansörün A aksı dışına 30 cm ötelendiği tespit edilmiş olup, 13/04/2017 tarih ve 2017/5-10 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 125 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca IV. sınıf, C grubuna girdiği ve her bir m² için 50,878845 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 7.631,83 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Seyfeddin M.'e 3.815,91 TL, Kutbettin Ö.'e 3.815,92 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
KİRA ARTIŞI
Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait olan ve 27.03.2013 tarihli Kira Sözleşmesi ile Hüseyin Y. tarafından kiralık olarak işletilen, ilçemiz Çanta Balaban Mahallesi, 167 ada 4 nolu dükkanın kira süresi 30.04.2017 tarihinde sona erecek olup, kira süresinin Türk Borçlar Kanununun 339. ve 347. maddeleri kapsamında 1 (bir) yıllığına uzatılmasına ve 01.05.2017 - 30.04.2018 dönemi aylık kira bedelinin 415,00 TL'ye arttırılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
Haber Merkezi

YORUM YAP