30 Ekim Belediye Encümeni kararları

30 Ekim Belediye Encümeni kararları

20.11.2019 14:38:46

Silivri Belediyesi, imar aykırılıklarına yönelik takibini etkin şekilde sürdürüyor.

30 Ekim 2019 tarihinde toplanan Silivri Belediye Encümeni; Cumhuriyet, Selimpaşa, Seymen ve Semizkumlar Mahallelerinde bulunan yapılardaki imar aykırılıklarına ilişkin yasal takipleri neticelendirdi. Denetimler sonucunda belirlenen ve Volkan Yılmaz Başkanlığındaki Silivri Belediye Encümeni'ne havale edilen imar aykırılıklarına ilişkin oy birliği ile alınan kararlar aynen şu şekilde:

RECEP A., HALİL A. VE HATİCE S.'A KESİLEN PARA CEZALARININ VE ALINAN YIKIM KARARININ İPTALİ KARARLAŞTIRILDI
Cumhuriyet Mahallesi 474 ada 693 parselde Recep A. tarafından ruhsatsız ve kaçak olarak 8x5 metre ebatlarında temel atıldığı, temel kalıplarının sökülmemiş olduğu tespit edilmiş olup 22/03/2004 tarih ve 9 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereği 24/03/2004 tarih ve 88 sayılı Encümen Kararı ile inşaat sahibi Recep A.'a 90468 tahakkuk nolu 1.500,00-TL para cezası kesilmiştir. Ayrıca, söz konusu yapı ile ilgili vatandaş dilekçesine istinaden mahallen yapılan kontrolde; x5 metre ebatlarında temel beton 8,74x10,18 metre ebatlarında büyütülerek üzerine iskan edilebilir durumda zemin kat + 1. Normal kat yapı yapıldığı tespit edilmiş olup, yapı kaçak ve ruhsatsız olması nedeniyle 2. kez mühürlenmek sureti ile, 19/10/2016 tarih ve 2016/9-14 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereği 27/10/2016 tarih ve 1743 sayılı Encümen Kararı ile Recep A.'a 1170351 tahakkuk nolu 3,925.35-TL, Halil A.'a 1170358 tahakkuk nolu 3,925.35-TL, Hatice S.'a 1170353 tahakkuk nolu 3,925.35-TL para cezaları kesilmiştir. Mal sahibine verilen yasal süre içinde söz konusu inşaat uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine istinaden 01/12/2016 tarih ve 1989 sayılı Encümen Kararı ile Recep A.'a 1180708 tahakkuk nolu 666.67-TL, Halil A.'a 1180711 tahakkuk nolu 666.67-TL, Hatice S.'a 1180712 tahakkuk nolu 666.66-TL para cezaları kesilmiş ve yıkım kararı alınmıştır. Ancak; ilgilisi tarafından 06/06/2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği çerçevesinde başvurusunu yaptığı ve başvuru sonucunda 86L58ZU0 belge numaralı Yapı Kayıt Belgelerini aldığından yapılacak işlemlere esas olmak üzere söz konusu Encümen Kararları ile Recep A.'a, Halil A.'a ve Hatice S.'a kesilen para cezalarının ödenip ödenmediğinin, ödendi ise ne kadarının ödendiğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze bildirilmesi için 21/10/2019 tarihli ve 863477 sayılı yazısı ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmiş olup, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22/10/2019 tarihli ve 864469 sayılı yazısında söz konusu para cezalarının ilgililerince ödenmediği belirtilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün 89644159-045.99- E.175698 sayılı yazısında; “Söz konusu ruhsatsız yapının 31/12/2017 tarihinden önce veya sonra yapıldığı tespit edilememesi durumunda aksi kanıtlanmadıkça ve aksine bir yargı kararı bulunmadığı müddetçe 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16 ncı Maddesinin ilk paragrafında yer alan ‘Başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.' hükmü göz önünde bulundurularak işlem yapılabileceği değerlendirilmektedir.” denildiğinden bahisle kanun hükmüne aksi bir durumun oluşması halinde hukuki sürecin başlatılması kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. maddesi uyarınca düzenlenen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 06/06/2018 tarih ve 30443 sayılı tebliğin 6.maddesinin 3. Fıkrası gereğince; Başkanlık Makamınca bahse konu parsele düzenlenen 22/03/2004 tarih, 9 sayılı ve 19/10/2016 tarih, 2016/9-14 sayılı Yapı Tatil Tutanaklarının iptaline ve mühürleme işleminin kaldırılmasına; Ayrıca; 42. Madde gereği 24/03/2004 tarih ve 88 sayılı Encümen Kararı ile Recep A.'a kesilen ve ilgilisince ödenmeyen 1.500,00-TL, 27/10/2016 tarih ve 1743 Encümen Kararı ile Recep A.'a kesilen ve ilgilisince ödenmeyen 3,925.35-TL, Halil A.'a kesilen ve ilgilisince ödenmeyen 3,925.35-TL, Hatice S.'a kesilen ve ilgilisince ödenmeyen 3,925.35-TL ve 32. Madde gereği 01/12/2016 tarih ve 1989 sayılı Encümen Kararı ile Recep A.'a kesilen ve ilgilisince ödenmeyen 666.67-TL, Halil A.'a kesilen ve ilgilisince ödenmeyen 666.67-TL, Hatice S.'a kesilen ve ilgilisince ödenmeyen 666.66-TL para cezalarının ve alınan yıkım kararının iptal edilmesine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

MECİT S., GÜLEN S.  VE HÜSEYİN S.'E ALINAN YIKIM KARARININ İPTAL EDİLMESİ  KARARLAŞTIRILDI
Semizkumlar Mahallesi, Ziya Arslan Sokak adres ve 3008 parsel bilgileri yazılı taşınmaz üzerindeki ruhsat ve eklerine aykırı imalatlar ile ilgili İstanbul 5. İdare Dava Dairesi 2017/2859 esas ve 2018/290 sayılı kararında 775 sayılı Kanunun 18. Maddesi uyarınca tesis edilen işlemlerin 3194 sayılı imar Kanunun 32. Maddesine istinaden işlem tesis edilmesi gerektiği ettirildiğinden yapı tatil tutanağındaki krokide belirtilen şekil ve ölçülerdeki duvar ve tel-çitler 04/06/2018 tarih ve 2018/7-18 sayılı yapı tatil tutanağı ile mühürlenmiştir. 3194 sayılı İmar kanununun 42. Maddesi gereği 12/07/2018 tarih ve 1270 Sayılı encümen Kararı ile Mecit S.'e 312.12 Gülen S.'e 313.13 TL Hüseyin S.'e 312.12 TL para cezası kesilmiştir. Mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığı tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereği 19/07/2018 tarih ve 1299 Sayılı encümen Kararı ile Mecit S.'e 1.252,50 TL Gülen S.'e 1.252,50 TL Hüseyin S.'e 1.252,50 TL para cezası kesilmiş, yıkım kararı alınmıştır. Ancak; ilgilisi tarafından 06/06/2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde başvurusunu yaptığı ve başvuru sonucunda V1A4Z916 Numaralı Yapı Kayıt Belgesini aldığından yapılacak işlemlere esas olmak üzere söz konusu Encümen Kararları ile Mecit S.'e, Gülen S.'e ve Hüseyin S.'e kesilen para cezalarının ödenip ödenmediğinin, ödendi ise ne kadarının ödendiğinin ivedi olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunda; 14/10/2019 tarih ve 860140 sayılı yazısı ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmiş olup, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21/10/2019 tarih ve 863273 sayılı yazısında 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddesi gereği Mecit S.'e Gülen S.'e ve Hüseyin S.'e kesilen para cezalarının ilgililerince ödendiği bildirilmiştir.
Kaynak:
Silivri Belediyesi


YORUM YAP