24 Ocak Encümen kararları

24 Ocak Encümen kararları

18.02.2019 11:05:08

24 Ocak 2019 tarihinde toplanan Silivri Belediye Encümeni; Akören, Cumhuriyet, Seymen, Sancaktepe, Balaban, Gazitepe, Büyüksinekli, Ortaköy ve Semizkumlar Mahallelerinde bulunan yapılardaki imar aykırılıklarına ilişkin yasal takipleri neticelendirdi.

Denetimler sonucunda belirlenen ve Özcan Işıklar Başkanlığındaki Silivri Belediye Encümeni'ne havale edilen imar aykırılıklarına ilişkin oy birliği ile karar verilen cezalar aynen şu şekilde:

HACER Y.'YA PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Akören Mahallesi, 3034 parsel yazılı yere İBB İmar ve Şeh/ircilik daire Başkanlığı tarih ve İmar Müdürlüğünün 08/10/2018 tarih ve 216434 sayılı yazısına istinaden 17/08/2018 tarih ve 2018/2-A-1 sayılı yapı tatil tutanağı ile temel seviyesinde mühürlü olan yapının mahallen yapılan kontrolde mühür fek edilerek temel betonu üzerine tek katlı ahşap yapı yapıldığı (kapı, pencere, takılı değil) tespit edilerek yapı 2. kez mühürlenmiş olup, 06/12/2018 tarih ve 2018/7- A-24 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 15/01/2019 tarihli tutanakta 06/12/2018 tarih ve 2018/7- A-24 sayılı yapı tatil tutanağına esas aykırılığın uygun hale getirilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Hacer Y.'ya 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

BAYRAM T.'A PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Cumhuriyet Mahallesi 91 ada 252 parsel (Demirhan Sokak, No:22) bilgileri verilen yere ait 29/11/2018 tarih ve 714779 sayılı vatandaş dilekçesine istinaden mahallen yapılan kontrolde yapı tatil tutanağında krokide belirtilen alan ve ölçüleri verilen şekilde prefabrik yapı yapıldığı tespit edilmiş olup, 10/12/2018 tarih ve 2018/8-A-4 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 15/01/2019 tarihli tutanakta 10/12/2018 tarih ve 2018/8-A-4 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılığın tamamının yıkılarak veya yapı ruhsatı düzenlenerek yasal hale getirilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Bayram T.'a 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

ASLI K.'A PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Seymen Mahallesi, Naim Sokak, No:56 adres ve 950 parsel bilgileri yazılı yere mahallen yapılan kontrolde 30/10/2018 tarih ve 2018/4B-1 sayılı yapı tatil tutanağı ile mühürlü yapıda mühürün konuluş amacına aykırı olarak inşai faaliyete devam edildiği, zemin kat ve 1. normal kat iç ve dış tuğla duvarlarının yapıldığı, çatısının tamamlandığı tespit edilerek 07/12/2018 tarih ve 2018/5B-14 sayılı yapı tatil tutanağı ile inşai faaliyet 2. kez mühürlenmek suretiyle durdurulmuştur. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 15/01/2019 tarihli tutanakta 07/12/2018 tarih ve 2018/5B-14 sayılı yapı tatil tutanağına esas aykırılığın giderilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Aslı K.'a 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

BİRSEN A.'A PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Sancaktepe Mahallesi, 2111 parsel (Çamlıktepe Sokak, No: 215) bilgileri yazılı yere mahallen yapılan kontrolde yapı tatil tutanağında krokide belirtildiği gibi kaçak ve ruhsatsız olarak tek katlı yapı yapıldığı yapının durumu; pencereleri takılmış ve çatısı yapılmış iç ve dış sıvası yapılmış vaziyette inşai faaliyet durdurulmuş olup, 12/12/2018 tarih ve 2018/5-B-20 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 16/01/2019 tarihli tutanakta 12/12/2018 tarih ve 2018/5-B-20 sayılı yapı tatil tutanağına esas aykırılığın giderilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Birsen A.'a 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

YAŞAR T.'A PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Çanta-Sancaktepe Mahallesi, 404 ada 1 parsel belirtilen yere mahallen yapılan kontrolde, 24/10/2000 tarih ve 2000/21-14 sayılı (B-15 nolu bağımsız bölüm) yapı ruhsatı bulunan parselde onaylı mimari projesine aykırı olarak 1.normal katta 2.5x5.20 m boyutlarında ilave balkon yapıldığı, çatı yükseltilerek komple kullanım alanına dahil edildiği, dış kısmı tamamlanmış iç kısmında çatı arasının bölme duvarları ve sıvası yapılmamış vaziyette tespit edilerek mühürlenmiş olup, 03/12/2018 tarih ve 2018/5-B-12 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 15/01/2019 tarihli tutanakta 03/12/2018 tarih ve 2018/5-B-12 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılığın giderilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Yaşar T.'a 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

ÇİĞDEM A.'A PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Çanta-Balaban Mahallesi, Ataman Caddesi, No:78/1, 4601 parsel bilgileri belirtilen yere mahallen yapılan kontrolde yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde yığma tuğladan tek katlı yapı yapıldığı, tuğla duvarları örülmüş, sıvası yapılmamış, çatı ve pencere montajı yapılmamış vaziyette inşai faaliyet tespit edilerek mühürlenmiş olup, 11/12/2018 tarih ve 2018/5-B-17 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 16/01/2019 tarihli tutanakta 11/12/2018 tarih ve 2018/5-B-17 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılığın giderilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Çiğdem A.'a 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

CANFEFA K.'A PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Gazitepe Mahallesi, 1378 parsel bilgileri yazılı yere mahallen yapılan kontrolde kaçak ve ruhsatsız olarak yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde temel beton üzerine tek katlı konteynır ve betonarme eklenti yapıldığı tespit edilerek, 04/12/2018 tarih ve 2018/7- A-19 sayılı yapı tatil tutanağı ile mühürlenmek suretiyle durdurulmuştur. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 15/01/2019 tarihli tutanakta 04/12/2018 tarih ve 2018/7-A-19 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılığın giderilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Canfeda K.'a 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

MEHMET O.'A PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Büyüksinekli Mahallesi, 1086 parsel belirtilen yere 20/11/2018 tarih 2018/1-C-9 sayılı sehven tutulan yapı tatil tutanağına istinaden mahallen yapılan kontrolde kaçak ve ruhsatsız olarak 31.12.2017'den sonra yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde temel betonu üzerine tek katlı yığma yapı yapıldığı tespit edilerek mühürlenmiş olup, 06/12/2018 tarih ve 2018/7-A-22 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 15/01/2019 tarihli tutanakta 06/12/2018 tarih ve 2018/7-A-22 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılığın giderilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Mehmet O.'a 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

YAKUP D.'A PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Ortaköy Mahallesi, 609 ada 14 parsel belirtilen yere mahallen yapılan kontrolde, kaçak ve ruhsatsız olarak yapı tatil tutanağında ki krokide belirtilen ebatlarda temel betonu üzerine tek katlı konteynır ve gaz beton duvarlardan oluşan yapı yapıldığı tespit edilerek mühürlenmiş olup, 04/12/2018 tarih ve 2018/7-A-20 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 15/01/2019 tarihli tutanakta 04/12/2018 tarih ve 2018/7-A-20 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılığın giderilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Yakup D.'a 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Haber
Merkezi

YORUM YAP