16 Ekim Belediye Encümeni kararları

16 Ekim Belediye Encümeni kararları

02.11.2019 11:08:43

16 Ekim 2019 tarihinde toplanan Silivri Belediye Encümeni; Cumhuriyet, Gümüşyaka, Selimpaşa, Büyükçavuşlu, Akören ve Mimarsinan Mahallelerinde bulunan yapılardaki imar aykırılıklarına ilişkin yasal takipleri neticelendirdi.

Denetimler sonucunda belirlenen ve Belediye Başkan Vekili Şenoğlu Türkyılmaz'ın yönetimindeki Silivri Belediye Encümeni'ne havale edilen imar aykırılıklarına ilişkin oy birliği ile alınan kararlar aynen şu şekilde:

ABDULKERİM K.'YA
PARA CEZASI
Büyük Çavuşlu Mahallesi, 3611 parsel bilgileri verilen yere ait 24/09/2019 tarih ve 1820 sayılı Büyük Kılıçlı Jandarma Karakol Komutanlığının yazısına istinaden mahallen yapılan kontrolde parsel sınırına ve içerisine bahçe duvarı yapıldığı ve yapıyı yapanın Abdülkerim KUTLU'nun 08/10/2019 tarih ve 857070 sayılı dilekçeyle kaçak ve ruhsatsız bahçe duvarını kendisinin yaptığını beyan etmiş olup, 07/10/2019 tarih ve 2019/4-B-24 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince toplam 109,5 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 6.973704 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 2.290,86 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Abdulkerim K.'ya 2.290,86 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

ÖMER H.'NA PARA CEZASI
VE YIKIM KARARI
Büyük Çavuşlu Mahallesi, 1053 parsel bilgisi yazılı yerde mahallen yapılan inceleme neticesinde ruhsatsız olarak yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçü ve şekilde iki katlı betonarme yapı yapıldığı, yapının kaba inşaatının tamamlanıp duvarlarının örüldüğü ve çatı örtüsünün tamamlandığı tespit edilmiş olup, 09/05/2019 tarih ve 2019/3-B-4 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 09/10/2019 tarihli tutanakta 09/05/2019 tarih ve 2019/3-B-4 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılıkların mevcudiyetini koruduğu, İmar işlem dosyasında yapılan incelemede aykırı imalatları kapsayan herhangi bir yapı ruhsat belgesi düzenlenmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Ömer H.'na 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

HÜLYA A.'A PARA CEZASI
VE YIKIM KARARI
Akören Mahallesi, 466 parsel bilgileri verilen yere ait 30/07/2019 tarih ve 824112 sayılı vatandaş şikayet dilekçesine istinaden mahallen yapılan kontrolde; ruhsatsız ve kaçak olarak parsel sınırına betonarme temel üzerine betonarme bahçe duvarı ve betonarme temel yapı yapıldığı tespit edilmiş olup, 15/08/2019 tarih ve 2019/5-C-7 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 10/10/2019 tarihli tutanakta 15/08/2019 tarih ve 2019/5-C-7 sayılı yapı tatil tutanağı ile mühürlenen inşaatın imar dosyasında ve mahallinde yapılan kontrolde aykırılıkların tamamının yıkılarak veya yapı ruhsatı düzenlenerek yasal hale getirilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Hülya A.'a 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

ALİ Y.'YA PARA CEZASI
VE YIKIM KARARI
Gümüşyaka Mahallesi, 912 ada 11 parsel bilgileri belirtilen yere mahallen yapılan kontrolde, yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde mevcut çatı piyesinin kat yüksekliğinin artırılarak betonarme döşeme atılmak sureti ile normal kat haline getirildiği tespit edilerek, kaba inşaatı tamamlanmış, duvarları örülmüş, ince işçiliği tamamlanmış vaziyette iken mühürlenmiş olup, 22/04/2019 tarih ve 2019/2-B-17 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 09/10/2019 tarihli tutanakta 22/04/2019 tarih ve 2019/2-B-17 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılığın giderilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Ali Y.'ya 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

ABDULLAH B.'A PARA CEZASI
Akören Mahallesi, 874 parsel bilgileri verilen yere mahallen yapılan kontrolde yapı tatil tutanağında krokide ölçüleri verilen şekilde kaçak ve ruhsatsız prefabrik yapı tespit edilmiş olup, 11/10/2019 tarih ve 2019/5-C-18 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince toplam 84 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 41.842223 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 10.544,24 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Abdullah B.'a 10.544,24 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

NEVZAT O.'A PARA CEZASI
VE YIKIM KARARI
Mimarsinan Mahallesi, 218 ada 3 parsel bilgileri yazılı yerde mahallen yapılan incelemeler neticesinde, 14/12/2017 tarih ve 2017/14-24 sayı ile mühürlü yapıda mührün konuluş amacına aykırı olarak inşai faaliyetlerin devam ettirilip 1. kat ve çatı katı yapılarak kaba imalatların tamamlandığı tespit edilerek yapı 2. kez mühürlenmiş olup, 13/06/2019 tarih ve 2019/3-B-17 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 11/10/2019 tarihli tutanakta 13/06/2019 tarih ve 2019/3-B-17 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılıkların mevcudiyetini koruduğu, İmar işlem dosyasında yapılan incelemede aykırı imalatları kapsayan herhangi bir yapı ruhsatı belgesi düzenlenmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Nevzat O.'a 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi. Kaynak: Silivri Belediyesi


YORUM YAP