15 Mayıs Encümen kararları

15 Mayıs Encümen kararları

13.06.2019 10:29:27

15 Mayıs 2019 tarihinde toplanan Silivri Belediye Encümeni; Bekirli, Fener, Büyükçavuşlu, Akören, Selimpaşa, Kadıköy, Sancaktepe ve Ortaköy Mahallelerinde bulunan yapılardaki imar aykırılıklarına ilişkin yasal takipleri neticelendirdi.

Denetimler sonucunda belirlenen ve Volkan Yılmaz Başkanlığındaki Silivri Belediye Encümeni'ne havale edilen imar aykırılıklarına ilişkin oy birliği ile alınan kararlar aynen şu şekilde:

ŞUAYİP A.'A PARA CEZASI
Bekirli Mahallesi, 271 parsel bilgileri belirtilen yere mahallen yapılan kontrolde yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde kaçak ve ruhsatsız olarak tek katlı prefabrik konut inşaatı yapıldığı tespit edilerek mühürlenmiş olup, 03.05.2019 tarih ve 2019/3-C-13 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince toplam 133 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 41.842223 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 16.695,05 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Şuayip A.'a 16.695,05 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

FATMA Y.'A PARA CEZASI
Fener Mahallesi, 590 parsel bilgileri yazılı yere mahallen yapılan kontrolde ölçüleri yapı tatil tutanağında ki krokide belirtildiği gibi tek katlı ahşap 1 A grubu 36 m2 aykırı alanı olan kaçak ve ruhsatsız yapı inşaatı tespit edilmiş 03/05/2019 tarih ve 2019/3C-12 sayılı yapı tatil tutanağı ile inşai faaliyet mühürlenmek suretiyle durdurulmuştur. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. Maddesinin hükmü gereğince toplam 36m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 6,973704 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 1.162,28 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Fatma Y.'a 1.162,28 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

BİLENT K.'A PARA CEZASI
Fener Mahallesi, 590 parsel bilgileri yazılı yere mahallen yapılan kontrolde ölçüleri yapı tatil tutanağında ki krokide belirtildiği gibi kaçak ve ruhsatsız betonarme temel betonu inşaatı tespit edilmiş 06/05/2019 tarih ve 2019/3C-15 sayılı yapı tatil tutanağı ile inşai faaliyet mühürlenmek suretiyle durdurulmuştur. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. Maddesinin hükmü gereğince toplam 132m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 6,973704 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 2.577,48 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Bilent K.'a 2.577,48 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

ÖMER H.'NA PARA CEZASI
Büyük Çavuşlu Mahallesi 1053 parsel bilgisi yazılı yerde mahallen yapılan inceleme neticesinde ruhsatsız olarak yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçü ve şekilde iki katlı betonarme yapı yapıldığı, yapının kaba inşaatının tamamlanıp duvarlarının örüldüğü ve çatı örtüsünün tamamlandığı tespit edilmiş olup, 09/05/2019 tarih ve 2019/3-B-4 sayılı yapı tatil
tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince toplam 241.75 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 41.842223 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 28.323.00 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Ömer H.'na 28.323.00 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

ABUZER Y.'A PARA CEZASI
Akören Mahallesi, 1152 parsel bilgileri belirtilen yere mahallen yapılan kontrolde, yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde kaçak ve ruhsatsız olarak temel çukuru kazılarak, temel donatı ve kalıplarının kurulduğu tespit edilerek mühürlenmiş olup, 09.05.2019 tarih ve 2019/3-C-22 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince toplam 129,6 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 6.973704 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 2.530,62 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Abuzer Y.'a 2.530,62 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

TANJU Ç.'A PARA CEZASI
Selimpaşa Mahallesi 1179 ada 5 parsel bilgileri belirtilen yere mahallen yapılan kontrolde, yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde kaçak ve ruhsatsız olarak yer betonu dökülüp üzerine 8x3 = 24 m² konteynır konulduğu tespit edilerek mühürlenmiş olup, 09.05.2019 tarih ve 2019/3-C-25 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince toplam 70.55 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 6.973704 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 1.475,98 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Tanju Ç.'a 1.475,98 TL, para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

RECEP M.'E PARA CEZASI
Selimpaşa Mahallesi 7917 parsel yazılı yerde mahallen yapılan kontrolde 09/11/2018 tarih ve 2018/6-A-17 sayılı yapı tatil tutanağının konuluş amacına aykırı olarak mühür fek edilerek inşaata devam edildiği, ölçüleri yapı tatil tutanağında krokide belirtildiği gibi 760x355cm ebatlarında konteyner konulduğu tespit edilerek yapı 2. kez mühürlenmiş olup, 09/05/2019 tarih ve 2019/3-C-24 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; c fıkrasının 5. Bendine istinaden para cezası 2 katı alınacağı hükmü gereğince; toplam 26.98 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 6.973704 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 2.324,56 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre, Recep M.'e 2.324,56 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile kara verildi.

KAZİM S.'A PARA CEZASI
VE YIKIM KARARI
Kadıköy Mahallesi 1185 parsel bilgileri belirtilen yere mahallen yapılan kontrolde kaçak ve ruhsatsız olarak yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde tek katlı kapı penceresi takılı çatısı tamamlanmış vaziyette yapı yapıldığı tespit edilerek mühürlenmiş olup, 18/03/2019 tarih ve 2019/2-C-14 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 03/05/2019 tarihli tutanakta 18/03/2019 tarih ve 2019/2-C-14 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılığın giderilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Kazim S.'a 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

ŞENOL K.'A PARA CEZASI
VE YIKIM KARARI
Sancaktepe Mahallesi, 406 ada 2 parsel (eski 5690) Övünç Sokak, No:4 adres bilgileri belirtilen yere mahallen yapılan kontrolde yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde zemin kat terasının büyütülerek kapalı alan oluşturulduğu, ayrıca terasın altında toprak hafredilerek kullanım alanı yapıldığı tespit edilerek mühürlenmiş olup, 03/04/2019 tarih ve 2019/2-B-12 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 07/05/2019 tarihli tutanakta 03/04/2019 tarih ve 2019/2-B-12 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılığın giderilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Şenol K.'a 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

ŞÜKRÜ E.'YE PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Ortaköy Mahallesi, 333 parsel bilgileri belirtilen yere mahallen yapılan kontrolde 31/12/2017 tarihinden sonra zemin kattan oluşan, dış sıvası ve çatısı bitmiş, pvc pencereleri takılı vaziyette yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde kaçak ve ruhsatsız betonarme yapı yapıldığı tespit edilerek mühürlenmiş olup, 27/03/2019 tarih ve 2019/2-C-17 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 09/05/2019 tarihli tutanakta 27/03/2019 tarih ve 2019/2-C-17 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılığın giderilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Şükrü E.'ye 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

RAMİZ S.'E PARA CEZASI
Fener Mahallesi, 79 parsel yazılı yere mahallen yapılan kontrolde kaçak ve ruhsatsız olarak yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde çelik konstrüksiyon taşıyıcı karkas oluşturularak yapı yapıldığı tespit edilmiş olup, 09/05/2019 tarih ve 2019/3-C-23 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince toplam 385.56 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca II. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 25.570247 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 27.604,82 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Ramiz S.'e 27.604,82 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Haber Merkezi


YORUM YAP