İl MEM’in itirazları bir bir reddediliyor

İl MEM’in itirazları bir bir reddediliyor

04.03.2016 16:30:10

Turgut Reis İlkokulunda müdürlük görevini yürütmekteyken Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin görevlendirilmesine ilişkin yönetmelik gereğince değerlendirilen ve düşük puan verilerek görev süresi uzatılmayan Cemalettin Çetinkaya'nın yargı mücadelesi kazanımlarla sürüyor.

DANIŞTAY VE İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ DE ÇETİNKAYA'YI HAKLI BULDU
9. İdare Mahkemesi 27.04.2015 tarihli kararıyla takdir yetkisini ortadan kaldırıcı şekilde yapılan değerlendirmeyi hukuka aykırı buldu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün itirazını reddetti. Kaydedilen son gelişmelere göre Danıştay İkinci Daire ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi de İl Milli Eğitim Müdürlüğünün itirazını reddetti.

DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE
Danıştay İkinci Dairenin verdiği karar şöyle: “Dava dosyasının incelenmesinden; müdür olarak görev yapan davacı tarafından, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu” gereğince yapılan değerlendirme sonucunda başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, İstanbul 9. İdare Mahkemesince verilen 27.04.2015 günlü, E:2014/1718, K:2015/856 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulmasının istenildiği anlaşılmakla birlikte, davanın ikinci görevden kaynaklandığı dikkate alındığında, uyuşmazlığın, 2577 sayılı Yasa'nın 45. Maddesinin 1/b fıkrası kapsamında olması nedeniyle temyizen Danıştay'da incelenmesine olanak bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin görev yönünden reddine ve 2577 sayılı Kanun'un değişik 45. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca dosyanın İstanbul Bölge İdaresi Mahkemesine gönderilmesine, 25.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİNİN KARARI
Avukat Metin İriz aracılığıyla İstanbul Bölge İdare Mahkemesine başvurarak hakkını arayan Cemalettin Çetinkaya'nın dava konuşu işlemi değerlendiren mahkeme şu kararı verdi: “Karar veren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci Kurulunca itiraza konu kararın davalı idare tarafından Danıştay nezdinde temyiz edilmesi üzerine Danıştan İkinci Dairesinin 25.11.2015 günlü ve E:2015/7302, K:2015/9404 sayılı görev ret kararını müteakip esasa alınan dosyada itiraza konu karar hakkında işin gereği görüşüldü: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 49. Maddesinde; “görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, hukuka aykırı karar verilmesi ve usul hükümlerine uyulmamış olması” bozma nedenleri olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Dava dosyasının incelenmesinden, itiraz konusu İdare Mahkemesi kararında kanunda sayılan bozma nedenlerinin bulunmadığı anlaşıldığından ve itiraz dilekçesinde ileri iddialar da söz konusu kararın bozulmasını sağlayacak nitelikte görülmediğinden itirazın reddine, kararın onanmasına, itiraz giderlerinin itiraz eden üzerinde bırakılmasına, itiraz safhasında tahsil edilen yargılama giderlerinden kullanılmayan kısmın hükmün kesinleşmesinden sonra ilgilisine iadesine, bu karara karşı tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) gün içinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesine karar düzeltme talebinde bulunabileceğine, kararın taraflara tebliğ için dosyanın ait olduğu mahkemeye gönderilmesine 16.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Renginar SALİ


  • ETİKETLER
PAYLAŞ
« Önceki Kutlu olsun...
Sonraki » Minik itfaiyeciler iş başında

YORUM YAP