Encümenin imar yaptırımları

Encümenin imar yaptırımları

04.01.2017 11:11:11

8 Aralık 2016 tarihinde Özcan Işıklar Başkanlığında toplanan Silivri Belediye Encümeni, Büyük Kılıçlı, Akören, Ortaköy ve Fener'de bulunan yapılar hakkında imar yasası açısından cezai yaptırımlarda bulunulmasını kararlaştırdı.

Encümenin imar konularında verdiği kararlar aynen şöyle:
“Büyük Kılıçlı Mahallesi 2032 parsel yazılı yerde mahallen yapılan kontrolde yapı tatil tutanağında belirtilen ölçülerde ruhsatsız olarak bina ve çardak yapıldığı tespit edilmiş olup, 18/10/2016 tarih ve 2016/9-13 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere İki bin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde Dört bin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde Altı bin Türk Lirası idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından 2032 parsel malikine 2.000,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
Akören Mahallesi 2157 parsel yazılı yerde mahallen yapılan kontrolde, Cuma Günay tarafından borum + zemin kat kolon ve tabliyesi dökülü vaziyette 12.70x8.74 metre ebatlarında kaçak ve ruhsatsız yapı tespit edilmiş olup, 22/11/2016 tarih ve 2016/11-10 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 143.45 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 12.652,82 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Cuma Günay'a 12.652,82 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
Ortaköy Mahallesi 307 ada 8 parsel yazılı yerde mahallen yapılan kontrolde, Şehabettin Kanza tarafından 8.00x8.00 metre temel betonu üzerine 3.00x7.00 metre ebatlarında kaçak ve ruhsatsız olarak konteyner konulduğu tespit edilmiş olup, 22/11/2016 tarih ve 2016/11-12 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 64 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 4,742135 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 940,84 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Şehabettin Kanza'ya 940,84 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
Fener Mahallesi 2150 parsel yazılı yerde mahallen yapılan kontrolde, Muhammet Polat tarafından 7.00x3.00 metre ebatlarında konteyner konulduğu tespit edilmiş olup, 22/11/2016 tarih ve 2016/11-9 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 38.5 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 4,742135 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 790,36 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Muhammet Polat'a 790,36 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
Ortaköy Mahallesi, 250 ada 5 parsel yazılı yerde mahallen yapılan kontrolde, Hatice Gürsoy tarafından yapı tatil tutanağında belirtilen ölçülerde kaçak ve ruhsatsız olarak temel betonu atıldığı tespit edilmiş olup, 22/11/2016 tarih ve 2016/11-11 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 72 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 4,742135 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 1.024,30 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Hatice Gürsoy'a 1.024,30 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.”
Haber Merkezi


YORUM YAP